De bever moet altijd welkom zijn, en koeien op keringen nooit


Bijdrage over projectplan natuur­ont­wik­keling Weimeren

21 december 2022

De Partij voor de Dieren is erg positief over de plannen voor de natuurontwikkeling in Weimeren. Ik had dan ook het woord gevraagd op dit onderwerp om mijn welgemeende complimenten over te brengen aan het DB en de ambtelijke organisatie voor de prachtige plannen die hier voorliggen. Toch heb ik helaas ook twee punten van kritiek. De eerste betreft koeien, ik vermijd zoals u weet liever abstracte termen als ‘grootvee’, op de kering Weimeren. Het algemeen bestuur was reeds eerder geïnformeerd over de afwijkende aanpak hierin ten opzichte van onze andere keringen, en de Partij voor de Dieren heeft hier toen geen punt van gemaakt. Maar voortschrijdend inzicht heeft ons hierover toch van standpunt doen veranderen. Als wij als waterschap, zoals de PvdD ook wenselijk acht, ‘nee’ zeggen tegen koeien op keringen en daar ook op handhaven, dan moeten we daarin ook consequent zijn. Niet direct alweer een uitzondering maken. Wij zouden u dan ook graag willen meegeven om deze keuze te heroverwegen, of anders een stip op de horizon te plaatsen wanneer er ook op de kering in Weimeren geen koeien meer zullen rondlopen. Wij lezen ind e beantwoording van technische vragen dat natuurlijke gravers zoals konijnen ook een rol kunnen spelen in het tegengaan van verruiging in het gebied, maar dat er niets wordt gedaan om ze aan te trekken odmat ze geen doelsoort zijn. Dat lijkt de Partij voor de Dieren wat kortzichtig; als er een ecologisch doel is voor het gebied waar deze dieren op een natuurlijke wijze, in tegenstelling tot het door mensen neerzetten van grotere grazers, aan kunnen bijdragen, dan zouden wij daar toch op moeten inzetten? Ik breng graag de nota biodiversiteit in herinnering in combinatie met het feit dat het konijn op de rode lijst staat. 1 en 1 is 2.

Het tweede punt dat ik wil aankaarten hangt hiermee samen: de beschermde bever is volgens het projectplan welkom in Weimeren, en daar is de Partij voor de Dieren erg blij mee. Waar wij niet blij mee zijn, is dat er nu alweer een slag om de arm wordt gehouden: komen er teveel, gedragen ze zich niet goed, dan zijn ze misschien toch niet meer welkom en kan er alsnog voor worden gepleit hen te verplaatsen of te doden. Terwijl de kering Weimeren nota bene tegen graafschade beschermd wordt. Wat betekent het woord welkom dan nog? Graag ontvangt de Partij voor de Dieren van het Dagelijks bestuur de toezegging dat er in Weimeren niet gekozen zal worden voor maatregelen die leed toebrengen aan de bever.