Demo­cratie niet inperken met nieuw verga­der­model


30 september 2020

De Partij voor de Dieren is enthousiast over de uitgangspunten voor het nieuwe vergadermodel. De werkgroep bestuurlijke ontwikkeling heeft prima werk verricht, wat niet altijd makkelijk is geweest. Wij kunnen met de uitgangspunten instemmen en we moedigen ook verdere doorontwikkeling, zowel van het huidige voorstel als daarbuiten, aan. Zo zien wij potentie in de mogelijkheid van parallelle sessies. Echter, wij zijn van mening dat het daarvoor noodzakelijk is dat er ook burgerleden deel kunnen nemen aan zulke sessies. Anders is het immers voor eenmansfracties niet mogelijk om aan alle vergaderingen deel te nemen, en voor kleine fracties in het algemeen brengt het uitdagingen met zich mee en verdwijnt de mogelijkheid om tijdens een sessie onderling overleg te plegen. Dat zien wij als een groot nadeel. Wij willen dagelijks bestuur en de werkgroep bestuurlijke ontwikkeling dan ook op het hart drukken de mogelijkheid van burgerleden verder te onderzoeken.

Een ander punt wat ik ook mee wil geven: er zijn wel eens moties ingediend die betrekking hebben op stukken die niet als ‘besluitvormend’ op de agenda staan. In de uitgangspunten van het nieuwe vergadermodel staat dat niet-besluitvormende elementen naar de thema-vergadering verplaatsen. Wij zijn huiverig voor het inperken van de mogelijkheden om moties in te dienen over urgente of actuele thema’s, en zouden dan ook graag de garantie krijgen dat dit niet gebeurt. Aansluitend op dit punt vinden wij het jammer dat de voorgestelde wijzigingen aan het regelement van orde op het vlak van o.a. moties en amendementen, ondanks dat een groot deel van de fractievoorzitters dit wel een goed idee vond, nu niet geagendeerd zijn en dat deze keuze van het DB niet wordt toegelicht. Zou het DB ons kunnen vertellen waarom ervoor is gekozen niet nu over de in ons fractievoorzittersoverleg besproken aanpassingen in het regelement van orde te stemmen? En kan het DB ons garanderen dat de mogelijkheden om moties in te dienen niet ingeperkt worden door het nieuwe vergadermodel?

Daarnaast wil ik graag reageren op de begeleidende brief van het DB. Hierin wordt sterke nadruk gelegd op het verminderen van werk en werkdruk, voor het AB en de ambtelijke organisatie. Het wordt gepresenteerd als iets dat door alle fractievoorzitters gedragen wordt.

Ik ben, als een van die fractievoorzitters, het er niet mee eens dat er per definitie alleen op hoofdlijnen gestuurd moet worden. Ik ben van mening dat het doel is te zorgen dat de juiste beslissingen gemaakt worden, en als het AB erop vertrouwt dat die door het DB dan wel de ambtelijke organisatie gemaakt worden dan kunnen we een stapje terug doen, maar als daar op bepaalde dossiers teveel twijfel over is dan mag het doel ‘sturen op hoofdlijnen’ ons niet tegenhouden om meer de diepte in te gaan. Ik denk dat dat zelfs onze taak is als volksvertegenwoordigers dan wel vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

(Dus, samenvattend, de vragen:

Zou het DB ons kunnen vertellen waarom ervoor is gekozen niet nu over het regelement van orde te stemmen?

En kan het DB ons garanderen dat de mogelijkheden om moties in te dienen niet ingeperkt worden door het nieuwe vergadermodel)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Het verband tussen speciësisme en de Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Geef het AB inzicht in prestatie-indicatoren watertoets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer