Eer de intentie van het GLB en de ecore­ge­lingen


25 juni 2023

Voorzitter, de Partij voor de Dieren was blij met de reactie van het Dagelijks Bestuur op de vragen die de BBB stelde op 30 maart. Het DB gaf aan dat de voorgenomen werkwijze van waterschap Scheldestromen niet conform de randvoorwaarden is zoals die gesteld zijn door LNV en RVO. Ook is ons waterschap niet voornemens om het voorstel dat BBB doet in 2023 mogelijk te maken voor waterlopen in eigendom of beheer van het waterschap. We maken daarnaast uit de bijgevoegde stukken bij dit agendapunt op dat een eventuele andere beslissing hierover in 2024 in goede afstemming met collega-waterschappen en de Unie van Waterschappen zal plaatsvinden. So far, so good.

Maar we zijn nu drie maanden verder, en wij hebben een nieuw DB dat dit thema wel heeft opgenomen in het coalitieakkoord. En dat baart de Partij voor de Dieren zorgen. Wij hopen dat de portefeuillehouder ons gerust kan stellen. Daarom willen wij enkele vragen stellen:

  • Staat het huidige Dagelijks Bestuur achter de antwoorden die het vorige Dagelijks Bestuur gaf op de schriftelijke vragen, is het huidige DB dezelfde mening toegedaan?
  • Indien dit niet het geval is, kan de portefeuillehouder het standpunt van het huidige Dagelijks Bestuur, én de onderbouwing daarvan, aan ons toelichten?
  • Deelt de portefeuillehouder de mening dat, gezien het doel van het GLB, de toegevoegde waarde voor de biodiversiteit en natuur altijd voorop moet staan, en dus niet het belang van de agrariër, bij de afweging om waterlopen in eigendom of beheer van Brabantse Delta ter beschikking te stellen voor het GLB aan naastgelegen telers?

Deze vraag kan ik nog wat eenvoudiger verwoorden zodat de toeschouwer hem ook begrijpt: is het realiseren van meer biodiversiteit en natuur voor de portefeuillehouder doorslaggevend, in plaats van het belang om kosten en moeite voor agrariërs laag te houden?

Dan als laatste nog een citaat van de Unie van Waterschappen uit een van de bijgevoegde stukken, en ook hiervan wil ik graag weten of ons DB zich daarin kan vinden:

“Het geven van toestemming zodat eigendom van het waterschap ingezet wordt als landschapselement van het agrarisch bedrijf zonder aanvullende voorwaarde gaat ons inziens voorbij aan de intentie van het GLB en de ecoregelingen. Het is ons inziens een geitenpaadje zodat agrarische bedrijven meer productieve landbouwgrond behouden en in aanmerking kunnen komen voor een financiële vergoeding uit de ecoregelingen.”

Graag uw antwoord.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Kostentoedeling optimaliseren voor inwoners in plaats van gebouwd

Lees verder

Input m.b.t. nieuwe werkwijze AB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer