Input m.b.t. nieuwe werkwijze AB


25 juni 2023

De Partij voor de Dieren fractie is erg enthousiast over het voorstel dat nu voorligt. Drie burgercommissieleden per fractie, dat biedt ons de mogelijkheid om een match te maken tussen het onderwerp van een agendapunt en een commissielid met een bijpassende expertise. Het biedt ons de kans om het waterschap te verjongen door naast beproefde fractieondersteuners ook jonge talenten als burgerlid aan te stellen, of zoals de Partij voor de Dieren van plan is: alleen maar mensen die de gemiddelde leeftijd omlaag zullen halen. Het aantal commissievergaderingen zal naar verwachting omhoog gaan, van 20 naar 28 per jaar. De bijkomende werklast kan voor de kleinste fracties over 4 mensen verdeeld worden doordat er met 3 burgerleden wordt gewerkt. Zo wordt ons nieuwe vergadermodel ook voor de kleinste fracties haalbaar, en wij profiteren daar bovendien allemáál van, doordat de kwaliteit van onze commissievergaderingen omhoog zal gaan. Fracties die geen gebruik willen maken van de 3 mogelijk aan te stellen burgerleden, staat het volledig vrij om dit niet te doen.

Met betrekking tot steunfractieleden begrijpt de Partij voor de Dieren uit de beantwoording van de technische vragen dat het fractiebudget gewoon blijft bestaan. Dit kan dus ook worden ingezet om steunfractieleden te voorzien van een kilometervergoeding, benodigde faciliteiten en indien gewenst een vergoeding voor concrete werkzaamheden. Dat gebeurt nu ook al, en overigens wordt een groot deel van het budget nooit opgemaakt en denkt onze fractie mede om die reden dat het de fracties binnen ons AB wel kan worden toevertrouwd om kostenbewuste keuzes te maken. Dit maakt wat ons betreft het amendement van de fractie West-Brabant Waterbreed in het geheel overbodig. Het proces dat geleid heeft tot voorliggend voorstel is heel mooi en democratisch verlopen, wij willen daar niet aan tornen.

De Partij voor de Dieren kan akkoord gaan met zowel parallelle als achtereenvolgende commissievergaderingen, wij zien voor beide mogelijkheden voor- en nadelen en hebben hierin geen uitgesproken voorkeur. Wel willen we oproepen er rekening mee te houden dat de vergaderavonden niet te lang moeten worden, zodat het voor onze AB-leden en burgerleden te combineren blijft met andere werkzaamheden die aan reguliere werktijden gebonden zijn.

Waar de PvdD wel vraagtekens bij heeft, is het voorstel om minder besluitvormende vergaderingen te hebben dan nu het geval is. De vergadering van vanavond zit weer tjokvol, we zijn pas bij het eerste inhoudelijke agendapunt maar dit wordt weer een latertje. Wij zouden graag willen weten hoe de dijkgraaf voor zich ziet dat wij met mínder besluitvormende vergaderingen kunnen toekomen. Dat brengt ons ook bij het agendapunt ‘agendacommissie’, wat ons betreft moet hier ook zo snel mogelijk een voorstel voor komen en dient de werkwijze van deze commissie goed te worden uitgedacht en vastgelegd zodat deze kan bijdragen aan een efficiënte vergaderplanning. Wij zouden ook zo snel mogelijk na vanavond een overzicht willen krijgen van de momenten waarop er in de komende maanden commissievergaderingen zullen zijn. Zo kunnen wijzelf en onze burgercommissieleden hier in hun eigen planning rekening mee houden.

Ten slotte wil mijn fractie bij dezen het verzoek doen aan het DB om het volledige AB op de hoogte te brengen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de griffiefunctie binnen ons waterschap. Officieel hebben wij hier al geruime tijd niets meer over vernomen, maar intussen is er wel een vacature voor geweest en horen wij dat er al van alles is opgetuigd. Niet alleen zou het AB hierover geïnformeerd moeten worden, maar wij moeten er ook een actieve rol en zeggenschap in hebben. De griffie komt er namelijk voor het AB. Graag horen wij van het DB hoe het ons hierover gaat informeren en ons hier actief bij gaat betrekken.

Vragen gesteld en opmerkingen gemaakt in termijn 2:

Splitsen van commissie Bestuur & Financiën: ja graag! En opnemen werkgroep bestuurlijke ontwikkeling: ja!

Begint 30 augustus al de vergadercyclus want er zou er in september ook een zijn, gaat deze door?

Krijgen voorzitters betaald voor het extra werk dat ze erin steken?

Krijgen burgerleden een mailadres van Brabantse Delta?

Zijn er andere waterschappen met een griffie waar we van kunnen leren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Eer de intentie van het GLB en de ecoregelingen

Lees verder

Een akkoord zonder dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer