Geen glyfosaat op gronden van het water­schap!


2 september 2020

Eerste termijn

Landbouwgif; het dood niet alleen hetgeen de agrariër niet wenselijk acht, maar dat is het nare, het dood ook alles erom heen. Zo hebben bijvoorbeeld insecten zoals de Bij enorm veel schade van het gebruik van landbouwgif.

Terwijl de Bij nu juist zo belangrijk is voor de bestuiving van ongeveer driekwart van onze voedselgewassen (nature today). En het gaat niet alleen slecht met de Bij meer dan 75% van de totaal vliegende insecten is verdwenen de laatste 28 jaar.

Landbouwgif, waaronder glyfosaat houdende stoffen, vervuilen ook het grondwater. En deze giftige glyfosaathoudende stoffen worden ook in grote hoeveelheden aangetroffen in het oppervlaktewater.

Daarnaast loopt ook de drinkwaterkwaliteit gevaar door het gebruik van glyfosaathoudende stoffen.

Kortom, de problemen zijn ernstig en dusdanig groot dat dit zeker wat betreft de Partij voor de Dieren, moet veranderen. En ik hoop van harte dat andere partijen en u dit ook vinden.

Een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen zal een verbetering zijn voor de insecten en daarmee ook de vogels, zoogdieren en een verbetering voor het grondwater en voor de drinkwaterkwaliteit.

En er gloort er hoop aan de horizon. In juni 2017 is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin werd verzocht om het gebruik van glyfosaat door overheden zoveel mogelijk te beperken, dan wel geheel te vermijden.

En gelukkig hebben veel overheden daar gehoor aan gegeven en wordt er al veel minder glyfosaat in Nederland gebruikt dan een paar jaar geleden.

Ook in Brabant werd hier gehoor aan gegeven. En de Provincie Brabant, besloot, samen met de waterschappen de Dommel en AA en Maas en een aantal gemeenten, tot een verbod op het

gebruik van glyfosaat houdende stoffen bij eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten.

En gelukkig oordeelde de Centrale Grondkamer afgelopen maart dat dit glyfosaatverbod bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten met de duur van 1 jaar kan worden goedgekeurd. Dus ook juridisch gezien zijn er geen beren op de weg.

En er zijn biologische boeren die staan te springen om dergelijke glyfosaatvrije pachtgronden, en een partij als BIONEXT, een ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding kan daar ook zeker een rol in spelen.

Dus niets staat ons meer in de weg om ook dergelijk verbod in te stellen en daarin gelijk op te trekken met de ander Brabantse waterschappen en andere Brabantse overheden.

In uw beantwoording op de door de Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk gestelde vragen geeft u aan.

‘Er wordt een verkenning afgerond’ en ‘we zijn bereid het huidig beleid te heroverwegen’.

Vanwaar die voorzichtigheid?

Moet ik hier uit afleiden dat als de verkenning is afgerond en het beleid heroverwogen is dat de uitkomst ook kan zijn dat er geen verbod op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen bij (eenjarige) geliberaliseerde pachtovereenkomsten komt?

  • Is het mogelijk dat u aangeeft waar we nu staan?

Te meer omdat ieder jaar de nieuwe pachtovereenkomsten in het laatste kwartaal van het jaar worden gesloten.

  • In de beantwoording op onze vragen staat ‘Gezamenlijk met de Brabantse Waterschappen wordt er op dit moment verkend hoe pachtgronden duurzaam beheerd kunnen worden’, Maar die ander waterschappen hebben al een dergelijk verbod. Dan hoeven we toch ook niet te wachten op het programma Klimaat en Duurzaamheid?

Dit kan toch ook nu al besloten worden? We hoeven dat toch niet te doen in het tempo van de os en de ploeg?

We hebben net gehoord bij de presentatie over innovatie, je hebt innovatoren, pioniers, voorlopers, achterlopers en achterblijvers.

Op dit moment zijn we achterlopers, ik hoop niet dat we achterblijvers worden. We hoeven er geen patent voor aan te vragen, we werken samen, het is een radicale verbetering en om het met de woorden van de heer von Meijenveldt te zeggen we blijven niet op ons achterste zitten!

Tweede termijn

Ik wil graag reageren op de woorden van de portefeuillehouder en op de andere bijdragen. Daaruit komt naar voren dat er ook andere giftige middelen zijn, maar wij willen natuurlijk helemaal geen giftige middelen en wij willen dat verpacht wordt aan biologische boeren. Het komt op mij over als een soort valse tegenstelling tussen het gebruik van gifstof a of b, terwijl wij ervoor pleiten om een landbouw te realiseren waar geen gifstoffen worden gebruikt. In reactie op mevrouw Korst, alle kleine beetjes helpen, dus ook het waterschap heeft hierin een rol en het kan ook heel gemakkelijk. Waarom moeten wij nu weer wachten, want in oktober worden er 14 nieuwe pachtovereenkomsten gesloten. Dan lijkt het misschien weinig voor u, maar het is beter voor de bijen. Voor de bij is het een kwestie van leven of dood en daar kunnen we met zijn allen vanavond direct iets aan veranderen, dus laten wij dat gewoon doen, ook in het kader van de KRW, alle kleine beetjes helpen hierin, zeker voor alle kleine beestjes. Ik had gehoopt dat ik geen motie zou hoeven in te dienen en dat de portefeuillehouder had toegezegd om daarin samen te werken met de andere waterschappen die dit al aan het doen zijn. Ik hoor gelijk optrekken maar dat zou betekenen dat wij het al zouden moeten hebben en wij hebben het niet. Ik heb vooraf contact gezocht over de motie, dat is de portefeuillehouder ook bekend. De fractie Ons Water/Waterbreed wil deze mee indienen. Ik ben benieuwd waar wij hier staan als algemeen bestuur ten aanzien van het gebruik van glyfosaat en waarom wij er vanavond niet meteen een einde aan maken met elkaar en niet altijd afwachten en afwachten en iets vooruitstrevender zijn met elkaar daarin. Zo vooruitstrevend vind ik het eerlijk gezegd niet. Graag wil ik nu de motie indienen.

Derde termijn

Ik vind het hoopvolle woorden die de portefeuillehouder uitspreekt, ik vind de suggesties van mevrouw Van den Berg en de heer Von Meijenfeldt goed, dus ik kies er op dit moment voor om de motie in de achterzak te houden en wellicht dat hij dan toch nog een keer ter tafel komt. Ik wil vragen of de heer de portefeuillehouder zo snel mogelijk – het liefst deze week of begin volgende week – uitsluitsel kan geven over hoe dat precies zit met die 14 pachtovereenkomsten en welke mogelijkheden er zijn.

Interessant voor jou

Betrek het AB bij problematiek rondom slibverwerking

Lees verder

Houd in samenwerking met China rekening met dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer