Geen werk­zaam­heden in broed­seizoen en compen­seren gerooide planten!


Inbreng PvdD over verbe­tering van Kering Weimeren

2 februari 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is in algemene zin positief over de manier waarop de verbetering van kering Weimeren wordt aangepakt. Het is een project met vele haken en ogen, zoals de invloed die de werkzaamheden hebben op de dieren die er in het gebied wonen, en de aanpak probeert om véél van die uitdagingen heen te werken. Dat vinden wij positief om te zien. Er zijn echter twee dingen die de Partij voor de Dieren problematisch vindt. Allereerst: wij zijn tegenstander van werkzaamheden in het broedseizoen. Het ongeschikt maken van het terrein is geen sluitende maatregel en voelt bovendien ook niet goed, je wilt de vogels in het broedseizoen juist zoveel mogelijk helpen en werkzaamheden pas daarna opstarten. En als er toch vogels gaan broeden, dan kunnen de werkzaamheden ineens wel uitgesteld worden? Wij zijn sceptisch over hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Graag horen wij de mening van het DB hierover.

Daarnaast lezen wij in het projectplan dat er op diverse locaties beplanting gerooid gaat worden en dat nog overwogen moet worden of deze beplanting gecompenseerd wordt. De reden om het slechts in overweging te nemen is dat het u niet duidelijk is of compensatie wettelijk verplicht is. De Partij voor de Dieren kan niet mee in die denkwijze. De compensatie van deze beplanting is niet waar het grote geld in gaat zitten, maar het is wel van waarde voor de natuur. Ik roep het DB op om, onafhankelijk van wat er wettelijk verplicht is, in te zetten op compensatie van de beplanting die gerooid zal worden. Binnen het grotere natuurproject Noordrand Midden zou dit erg passend zijn. Graag hoor ik of het DB bereid is deze intentie uit te spreken.

Tweede termijn:

Ik ben blij met de toezegging van de heer Verroen om te heroverwegen de gerooide beplanting sowieso te compenseren, los van wat de wetgeving hierover zegt. Ik hoop dat we als waterschap inzetten op compensatie voor iedere boom, struik en struweel die gerooid wordt.

Interessant voor jou

Er moet meer vaart komen in natte natuurprojecten!

Lees verder

Verduurzaming van het wagenpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer