Herin­nering waar de tweede en derde letter van VVD voor staan


Maak politieke instru­menten demo­cra­ti­scher en laag­drem­pe­liger

30 januari 2024

EERSTE TERMIJN:

Collega’s, ik ben trots op de voorgestelde wijziging aan het Reglement van Orde dat nu voorligt. Deze is voortgekomen uit de motie die ikzelf schreef en indiende voor de AB-vergadering van augustus, en die unaniem door het AB werd aangenomen. Daarin stond het volgende verzoek: “In de aanpassing van het reglement van orde mee te nemen dat de drempels van politieke instrumenten, zoals het indienen van een motie vreemd aan de agenda, het aanvragen van een debat en het indienen van reguliere moties en amendementen, worden weggenomen.” De oproep was dus om de drempels niet te verlagen, maar weg te nemen. En dat doen wij met het voorstel dat vandaag wordt besproken.

De heer Dujardin sprak in zijn toelichting over de bezorgdheid dat het weghalen van drempels ervoor zorgt dat instrumenten in overvloed worden toegepast. Ik denk echter ook een deel van de bezorgdheid hierover weg te kunnen halen. In de vorige bestuursperiode was het vaak de Partij voor de Dieren die in haar eentje moties wilde indienen, bijvoorbeeld over de muskusrattenbestrijding, of tijdens de AB-vergadering wilde terugkomen op schriftelijke vragen die waren beantwoord. Dit konden wij niet in ons eentje voor elkaar krijgen, maar toch lukte het altijd om dit te doen. Er waren namelijk altijd wel collega’s die ons steunden in onze voorstellen omdat ze dit democratisch vonden, óf we zochten naar haakjes om onze punten toch op de agenda te kunnen krijgen. Recentelijk zagen wij ook zo’n voorbeeld van een andere fractie, toen er bij de behandeling van de kadernota een motie verscheen over vaste onderdelen van adviesnota’s. Ik wil jullie dus het volgende meegeven ter overweging: als AB-leden iets wíllen bespreken, dan doen ze dat toch wel. Het verlagen van drempels voor de geëigende politieke instrumenten hiervoor, is júist een manier om de vergaderingen en de voorbereidingen efficiënter te maken, want punten hoeven dan niet meer via omwegen op de agenda te worden gezet.

Ik wil ook nog kort reageren op de uitspraak vd heer Knook dat je alleen moties moet willen indienen wanneer je weet dat er consensus over is. Dat kunt ú zo invullen, maar er zijn meerdere redenen denkbaar om moties in te dienen. En dat is dan geen misbruik maken van het instrument, ik lees bijvoorbeeld op de website van ProDemos dat het indienen van moties een middel kan zijn om een onderwerp op de agenda te zetten. Dat is dus een voorbeeld van een valide reden om een motie in te dienen ook als er mogelijk geen consensus is. Daarnaast lijkt het me heel belangrijk om te benadrukken dat we als AB-leden niet voor elkaar moeten invullen hoe we politieke instrumenten willen inzetten.

Ik wil ook graag de volgende opmerking maken met betrekking tot de suggestie van de heer Overeem om de drempel voor het indienen van een motie vreemd op 4 of 5 te leggen. Dat zou voor de VVD gelukkig precies goed uitkomen, voor kleinere fracties echter niet. Maar ook voor de VVD zou dit niet wenselijk moeten zijn. Ik breng u graag in herinnering dat de derde letter van uw partijnaam staat voor democratie. En dat ik u hoorde verzuchten ‘dat is wel erg veel vrijheid’.. Nouja, u weet waar de tweede letter van uw partijnaam voor staat, want u kwam op gelukkig zelf al terug op deze eerste reactie. Ik wil u vragen de naam van uw partij eer aan te doen en in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Dan wil ik nog ingaan op het onderdeel initiatiefvoorstel. Dit is het enige politieke instrument waarvan wij aangeven dat het niet direct in het AB wordt ingebracht, maar in een commissie. De reden daarvoor is, zoals al aangegeven in de beantwoording van de technische vragen, dat de indieners zo kunnen ondervinden of er draagvlak is voor hun initiatief. Maar naar mijn mening nog belangrijker is de volgende reden: wij willen als AB de beeld- en oordeelsvorming in commissies beleggen, zodat de AB-vergaderingen efficiënter kunnen worden. Dat moeten we dan niet alleen toepassen op voorstellen die vanuit het DB komen, maar ook op voorstellen die vanuit onszelf komen. Initiatiefvoorstellen vallen daaronder.

Ik hoop met deze toelichting al wat zorgen bij u weg te hebben genomen. Ik ben, als lid van de werkgroep nieuwe werkwijze maar ook als woordvoerder van de fractie Partij voor de Dieren, zeer enthousiast over de voorliggende wijzigingen en ik hoop dan ook dat deze uw steun mag krijgen.

TWEEDE TERMIJN:

Nog even voor de heer Goosens: het voorstel dat nu voorligt gaat over politieke instrumenten. Het wel of niet op een andere dag terugkomen om een vergadering voort te zetten is geen politiek instrument. Daarom hebt u hier geen reactie op gehoord. Wij gaan dit wel meenemen als punt van input voor het vervolg van het bijwerken van het reglement van orde.

Wat betreft de discussie over de initiatiefvoorstellen begrijp ik de verschillende genoemde perspectieven hierop, en daarom wil ik nog eens benadrukken wat de heer Dujardin zojuist al aangaf, namelijk dat er nog eens juridisch naar gekeken zal worden en ik denk dat dit er inderdaad toe zou kunnen leiden dat het voorstel hier op wordt aangepast om te zorgen.

(Later nog toegevoegd dat deze verandering d.m.v. een amendement aan het AB zal worden voorgesteld)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Effectief participatietraject dijkversteviging

Lees verder

Nieuwe werkwijze: democratisch en met oog voor participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer