Maak het debat laag­drem­pelig, voor de demo­cratie binnen het water­schap!


14 juli 2021

Voorzitter, collega´s,

De Partij voor de Dieren schrikt van het voorstel dat hier vanavond voorligt. Het lijkt erop alsof we uit het oog zijn verloren waarom we überhaupt met dit nieuwe vergadermodel zijn gaan werken. Minder vergaderen, dat vonden wij belangrijk, maar nu is het voorstel om een extra woensdagavond in te lassen voor commissievergaderingen. Het debat binnen het AB bevorderen was ons streven, maar nu wordt er een hoge drempel opgeworpen om dat debat te mogen voeren. Graag wil ik op beide punten ingaan.

In de adviesnota lezen wij twee voorstellen om met de te volle commissieagenda’s om te gaan: een extra vergaderavond óf parallelle sessies. Maar voorzitter, er wordt hier een incompleet beeld geschetst. Waar kunnen wij optie drie vinden, namelijk het kritischer omgaan met agendapunten voor de commissievergaderingen? Ik noem graag een voorbeeld. Ik luisterde een paar weken geleden naar een uitgebreide presentatie over het inmiddels door minister Schouten afgewezen plan voor het Van Gogh Nationaal Park. Leuk, maar echt onnodig. Om de agenda’s leger te maken, kunnen we het beste kritischer zijn op de onderwerpen die besproken worden. Is het wel echt relevant, is het niet dubbelop, kan het korter, kan de voorzitter de vergaderorde verbeteren? Dit is het voorstel waar ik voor ga, ik vind zowel een extra vergaderavond als parallelle sessies geen oplossing. In ieder geval zolang we het zonder burgerleden moeten stellen.

Voorzitter, dan mijn tweede punt, waar ik ook een amendement over indien. Er is nooit een grens geweest van 10 of meer AB-leden om een agendapunt aan te kunnen dragen. Nu is het voorstel om dit voor het debat wel in te stellen, en dit is gebaseerd op de tekst die er in het RvO staat over interpellatie. De vergelijking met een interpellatie gaat totaal mank. Ik weet niet of er ooit een interpellatie in dit AB heeft plaatsgevonden, maar een interpellatie is een middel dat het AB heeft om een lid van, of het hele, Dagelijks Bestuur ter verantwoording te roepen. Een zwaar middel dus, een middel dat ik niet snel hoop in te hoeven zetten, en logisch dat daar veel steun voor vereist is. Het idee van een debat was om met AB-leden onderling van gedachten te kunnen wisselen over een onderwerp, zoals we recentelijk ook deden over participatie. Eventueel kan daaruit een motie volgen, maar dat hoeft niet. Het geeft met name duidelijkheid over de standpunten binnen het AB. Laagdrempelig dus, en geen zwaar middel.

Collega’s, we zijn gewend moties en amendementen in te kunnen dienen met de ondersteuning van 3 andere AB-leden. Volgens ons reglement van orde, dat ook na vanavond nog steeds van kracht is, kunnen we met 3 AB-leden een nieuw agendapunt aandragen. Laten we die 3 ook voor het aandragen van een debatonderwerp hanteren. Dit AB telt 8 kleine fracties, dat wil zeggen fracties van 3 of minder leden. Als dit voorstel van het DB doorgang krijgt, kunnen deze kleine fracties daarna bijna alleen nog maar bij de gratie van de twee grote fracties debatonderwerpen aandragen. Om de handen ineen te kunnen slaan, zijn er minstens 4 kleine fracties nodig. Voorzitter, dat is geen democratie. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat vandaag geen donkere dag wordt voor de democratie binnen Brabantse Delta.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Holistische kijk op EVZ boomkikker

Lees verder

Voorkom afrekencultuur binnen ambtelijke organisatie waterschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer