Ontei­genen overwegen in kader van grond­be­schik­baarheid voor projecten


29 maart 2022

De nieuwe Omgevingswet, zou het er ooit nog van komen? Of komt van uitstel afstel?

Dank in elk geval voor de toelichting over onze betrokkenheid en mogelijkheden die we als Algemeen Bestuur hebben bij het projectbesluit. In de adviesnota staat dat we als Algemeen Bestuur allerlei accenten kunnen plaatsen, kaders meegeven en zaken voor verdere verkenning en nadere uitwerking kunnen meegegeven. Vooruitlopend daarop zou ik alvast enkele accenten willen plaatsen en uw visie daaromtrent horen.

Uit artikel 11.4, eerste lid, onder b, Omgevingswet volgt dat het waterschap alleen kan onteigenen als dat nodig is in het kader van het beheer van watersystemen en het waterketenbeheer. Ook in deze voorliggende nota wordt hiernaar gerefereerd. Kunt u aangeven of u bereid bent dat indien het gaat om de aankoop van natuurgronden die buiten de grenzen van het watersysteem liggen daar met andere overheden samenwerking in te zoeken. Uiteraard als ultimum remedium.

En voor zover het gaat om de verbetering of ontwikkeling van de natuurwaarden binnen het watersysteem, dan hebben wij zelf die mogelijkheid. Dit is ook uitgelegd in de vorig jaar december toegezonden notitie. Dat we het kunnen dat is inmiddels helder, maar bent u ook bereid dit instrument in te zetten als onderhandelingen niet leiden tot het gewenste resultaat of als stok achter de deur?

Interessant voor jou

Visrechten in context Zwartenbergse Polder / Noordrand-Midden

Lees verder

Verantwoording en inbreng glyfosaatdebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer