Op naar een kosten­dek­kende leges­ver­or­dening


23 december 2020

Wij hebben met verbazing de adviesnota gelezen en ook de antwoorden op de technische vragen deden ons de wenkbrauwen fronsen. In de beantwoording van de technische vragen wordt aangegeven dat de kosten voor het heffen van leges bestaan uit personele kosten en dat deze 0,1 fte zijn. Dit komt neer op een bedrag van € 5.000 per jaar. In de adviesnota staat in het overzicht voor bijvoorbeeld 2019 dat de kosten voor het waterschap totaal € 920.000 zijn. Waar zitten deze kosten dan in als er alleen personele kosten zijn en die € 5.000 bedragen? Uit welke kosten bestaan dan de overige € 915.000 die het waterschap maakt? Is dit de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag? Deze kosten zouden dan toch ook onder de leges moeten vallen? In de nota wordt voor 2019 aangegeven dat de kosten € 920.000 zijn en de opbrengsten € 239.000 en dat de kostendekkendheid slechts 26% is. Als de opbrengsten niet kostendekkend zijn, zullen de lasten uit andere inkomsten worden betaald. Dat vind ik niet kunnen, wij moeten aan alle kanten de broekriem aanhalen, wij hebben een overschrijding van € 12,9 miljoen bij AWP 2.0, natuurprojecten worden vanwege kosten getemporiseerd, maar aan de andere kant leggen wij als waterschap kennelijk elk jaar honderdduizenden euro’s toe op de leges. In het overzicht dat meegestuurd is, zie ik bijvoorbeeld staan: aanleggen Air Liquide leidingpakket Bergen op Zoom. Air Liquide is een commercieel bedrijf, waarom zou die niet gewoon volledig de kostendekkende leges betalen? Niet kostendekkende tarieven leiden ertoe dat niet de kostenveroorzaker betaalt, maar alle belastingplichtigen. Wij twijfelen dan ook of wij moeten instemmen met deze nota en of er niet direct maatregelen genomen zouden moeten worden ten aanzien van de kostendekkendheid. Met klem roep ik het dagelijks bestuur op om in 2021 met een herijking van de legesverordening te komen en niet tot een ‘mogelijke’ herijking. Met herijking bedoel ik snel en grote stappen maken naar een volledige kostendekkende legesverordening.

Interessant voor jou

Waterschap: spreek je uit tegen aanleg bedrijventerreinen

Lees verder

Schuw onteigening niet om NNB-doelstellingen te halen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer