Voor het halen van de KRW-doelen zou er zo min mogelijk dierlijke mest gebruikt moeten worden


1 februari 2023

Eerste termijn

De KRW-doelen en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en mest helaas ook. De derogatieregelgeving had wat ons betreft überhaupt niet toegestaan moeten worden. In de overwegingen in de motie wordt verwezen naar natuurlijke bronnen in de bodem en dat kwel van belang is. In het advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet is gesteld om niet direct aan mest gerelateerde deeltermen zoals kwel maar ook mineralisatie en atmosferische depositie te refereren en deze buiten beschouwing te laten. In de motie wordt verder verwezen naar mestvrije randen en suggereert daarmee dat er al veel gedaan wordt. Wij zien dat anders. Voor het behalen van de KRW-doelen zou er helemaal niet of zo min mogelijk dierlijke mest gebruikt moeten worden. Dat het met de waterkwaliteit bedroevend gesteld is, hoef ik hier niet uit te leggen. Daar hebben wij het al vaak genoeg over gehad. Het ‘one in’ principe, de beoordeling is goed als de beoordeling van óf stikstof of fosfor goed is en bij het ‘one out, all out’ principe is de beoordeling alleen goed als zowel stikstof als fosfor goed zijn. Dat het hele werkgebied van het waterschap als nutriënt verontreinigd gebied wordt aangewezen vinden wij uitstekend. Wij ondersteunen de motie dan ook niet.

Tweede termijn

Wij hebben moeite met de reactie van het dagelijks bestuurslid, zowel qua woordkeuze als inhoud. Hij spreekt over dat het waterschap slachtoffer is en hij zegt, het doorkruist de plannen van het waterschap. Wij hebben een vraag, wat draagt mest bij aan de waterkwaliteit?

Reactie DB lid:

Of mest bijdraagt aan de waterkwaliteit, u en ik kennen het antwoord. Dat is op zich geen reden om dat op die manier te benaderen, u mag dat doen, dat is uw partijstandpunt, maar als waterschap hebben wij te dealen met landelijke wet- en regelgeving, met eigendoms- en gebruiksrechten van ondernemers in ons gebied. Wij regelen de mestwetgeving niet, dat is landelijke en Europese regelgeving. Wij hebben daarmee te dealen. Als het puur over de waterkwaliteit gaat, dan kun je zeggen en beweren dat mest schadelijk is, maar het is de realiteit van alledag. Als wij leven in een samenleving waar voedsel wordt geproduceerd, dan is mest een belangrijk hulpmiddel. Of wij dat goed of slecht vinden, is absoluut niet relevant, de samenleving bepaalt met wet- en regelgeving wat er kan.

Stemverklaring. Wij stemmen niet in met de motie en voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Mag je bevers afknallen bij keringen waar je niet eens de moeite hebt genomen om gaas in te graven?

Lees verder

Keuzes durven maken die we al veel te lang voor ons uitschuiven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer