Amen­dement: Debat wordt onder­steund door ten minste 3 andere AB-leden


14 juli 2021

Breda, 14 juli 2021

AMENDEMENT ‘Debat wordt ondersteund door ten minste 3 andere AB-leden’

Met betrekking tot agendapunt 2.a.3, Adviesnota knelpunten vergadermodel algemeen bestuur, van de Algemeen Bestuursvergadering van waterschap Brabantse Delta op 14 juli 2021.

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Punt 5 onder ‘Advies’ (pagina 1) wordt als volgt gewijzigd:

Nieuwe tekst:

Verlof voor het houden van een debat is verkregen wanneer het verzoek voor een debat wordt ondersteund door ten minste 3 andere AB-leden. Bij de vaststelling van de agenda aan het begin van de vergadering kan dan hierop niet meer worden teruggekomen.

Oude tekst:

Verlof voor het houden van een debat is verkregen wanneer het verzoek voor een debat wordt ondersteund door ten minste 10 andere AB-leden. Bij de vaststelling van de agenda aan het begin van de vergadering kan dan hierop niet meer worden teruggekomen.

De tekst onder ‘Steun vanuit het AB voor debat’ (pagina 3) wordt als volgt gewijzigd:

Nieuwe tekst:

De indieners van het verzoek voor een debat moeten erop kunnen vertrouwen dat het debat ook daadwerkelijk plaats vindt. Artikel 14, eerste lid, van het huidige RvO AB kan ook hierbij tot inspiratie dienen. (Artikel 14 RvO gaat over het toevoegen van punten aan de agenda):

Indien een lid daarom verzoekt, plaatst de voorzitter een door dit lid aangedragen debatonderwerp op de bij de oproeping toe te zenden agenda. Een dergelijk verzoek moet door ten minste drie andere leden worden ondersteund. Dit betekent dan dat bij de vaststelling van de agenda aan het begin van de vergadering het aangevraagde debat niet van de agenda kan worden gehaald.

Oude tekst:

De indieners van het verzoek voor een debat moeten erop kunnen vertrouwen dat het debat ook daadwerkelijk plaats vindt. Artikel 61, vierde lid, van het huidige RvO AB kan ook hierbij tot inspiratie dienen. (Artikel 61 RvO gaat over het houden van een interpellatie): Verlof voor het houden van een debat is verkregen wanneer het verzoek voor een debat wordt ondersteund door ten minste 10 andere AB-leden. Dit betekent dan dat bij de vaststelling van de agenda aan het begin van de vergadering het aangevraagde debat niet van de agenda kan worden gehaald.

Toelichting

In 2019 werd het ‘Roelof Bleker traject’ opgestart om de vergaderwijze van het AB te verbeteren. Daarin brachten AB-leden naar voren dat debatteren in de vergaderingen beter zou kunnen, waaruit vervolgens het voorstel voortkwam om tijdens AB-vergaderingen ruimte te maken voor debat over een door AB-leden zelf aangedragen onderwerp. Op 23 december 2020 stemde het AB in met het ‘Verfijnd vergadermodel AB’, waarin het volgende stond: “AB-leden kunnen zelf punten op de agenda plaatsen waarover men politieke oordeels- en besluitvorming wil door het AB. Het voorstel tot bespreking dient door ten minste drie andere AB-leden te worden ondersteund.” In debatten die vervolgens hebben plaatsgevonden, wij refereren hierbij naar het debat over participatie, is geen drempel van 11 AB-leden of de helft + 1 gehanteerd, er is ook niet gestemd over het al dan niet voeren van het debat. Dat betekent dus dat met het voorstel dat in deze vergadering voorligt, de drempel voor het agenderen van debatonderwerpen juist verhoogd wordt in plaats van verlaagd (namelijk van 3 naar 10 ondersteunende AB-leden, dus niet van ‘de helft plus 1’ naar 10 ondersteunende AB-leden). De indieners van dit amendement zijn van mening dat dit haaks staat op de doelstellingen die het AB in de eerste plaats had met het introduceren van het debat als vast agendaonderdeel. Tevens zijn zij van mening dat het niet democratisch is wanneer kleine fracties, zelfs in samenwerking met elkaar, geen onderwerpen kunnen agenderen voor een debat, en er dus altijd steun van grote fracties nodig is.

Tenslotte is het voorstel om een verzoek tot debat te laten ondersteunen door 10 AB-leden gebaseerd op de tekst die het RvO AB bevat over interpellatie (artikel 61). Een interpellatie is bedoeld om het college kritisch te kunnen bevragen. Dit is in het geheel niet aan de orde bij het type debat dat ons AB graag wil voeren. Het zou dan ook veel logischer zijn om het aantal ondersteunende AB-leden te baseren op de tekst onder artikel 14, ‘Toevoegen punten aan de agenda’. Immers, het onderdeel ‘debat’ staat al op de agenda, maar het specifieke onderwerp voor debat kan gezien worden als een nieuw punt dat AB-leden aan de agenda willen toevoegen.

Ondertekend door

Cynthia Pallandt

Ellen Putman

Partij voor de Dieren

Karin van den Berg

Tiny Arts

Water Natuurlijk

Han Verbeem

Wendy de Koning-Bogers

Partij van de Arbeid


Status

Verworpen

Voor

Natuur, Ons Water / Waterbreed, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, PvdA, CDA

Tegen

VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Ongebouwd, CDA, Bedrijven

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Pharmafilters in het Ontwerp Water Beheerprogramma 2022-2027

Lees verder

Beleidsvisie Dierenwelzijn: Gravende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer