Beleids­visie Dieren­welzijn: Gravende dieren


29 maart 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 29 maart 2022;

behandelend de nota dierenwelzijn binnen waterschap Brabantse Delta;

constaterende dat

  • ons waterschap bij de Unie van Waterschappen en de STOWA pleit naar een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren. En we als waterschap actief willen bijdragen aan dit onderzoek (ref bestuursakkoord);
  • het Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 november 2019 de toezegging heeft gedaan in gesprek te gaan met Algemeen Bestuur over alternatieve methoden tegen graafschade;
  • intrinsieke waarde uitgangspunt is bij dierenwelzijn (ref nota);

overwegende dat

  • volgens de nota gerapporteerd wordt over hoe dierenwelzijn kan worden verbeterd (ref nota, principe 7);
  • om nadelige gevolgen voor dieren zoveel mogelijk te voorkomen of beperken het nodig is dat eerst gekeken wordt of er alternatieven zijn om de (vermeende) overlast te voorkomen (ref, nota pag 4);

verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • als er alternatieve methoden zijn om (vermeende) overlast van graafschade door dieren te voorkomen, deze te laten prevaleren boven het doden van dieren;
  • deze alternatieven op te nemen in de nota dierenwelzijn en een plan van aanpak hiervoor te ontwikkelen en in elk geval als een meekoppelkans deze alternatieven te implementeren, bij nieuwe keringen of bij onderhoud aan bestaande keringen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, PvdA

Tegen

VVD, 50PLUS, Ongebouwd, CDA

Lees onze andere moties

Amendement: Debat wordt ondersteund door ten minste 3 andere AB-leden

Lees verder

Beleidsvisie Dierenwelzijn: (Hobby)Jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer