Phar­ma­filters in het Ontwerp Water Beheer­pro­gramma 2022-2027


24 maart 2021

Amendement Pharmafilters in het Ontwerp Water Beheerprogramma 2022-2027

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta bijeen op 24 maart 2021, behandelend agendapunt 2.a.1 Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027

Constaterende dat:

  • In het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 niets is opgenomen over het realiseren van pharmafilters bij ziekenhuizen
  • Het DB heeft toegezegd zich in te spannen voor het realiseren van een pharmafilter bij het Amphia ziekenhuis en het Nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Overwegende dat:

  • Er in het afvalwater van ziekenhuizen en andere grote lozers van medicijnresten, er multiresistente bacteriën en virusdeeltjes o.a. (Covid 19) aangetroffen worden. Dit afvalwater gaat door het rioolstelsel soms meerdere kilometers naar de afvalwaterzuivering van het waterschap. Op deze zuivering wordt het water gezuiverd en daarna op het oppervlaktewater geloosd. Dit brengt een onnodig risico voor milieu en volksgezondheid met zich mee.
  • Een pharmafilter is een waterzuivering bij het ziekenhuis. De zuiveringsinstallatie ontdoet het afvalwater aan de bron van schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. De medicijnresten, contrastmiddelen, bacteriën en virusdeeltjes en ook microplastics worden uit het water gehaald. Dit water is zo zuiver dat je het als grijs water opnieuw gebruikt wordt. Zes ziekenhuizen in Nederland, waaronder het Erasmus MC te Rotterdam hebben een pharmafilter geplaatst.
  • In paragraaf 5.3.1 staan de doelen om schoner water te krijgen en wordt onderzocht hoe en waar de medicijnresten, drugsafval in het water terechtkomen. Volgens het RIVM is afvalwater ook een belangrijke bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in het milieu terechtkomen. Het doel zou moeten zijn dat er minder medicijnresten in het afvalwater terecht komen. Wat er niet in zit hoef je er ook niet uit te halen.

Besluit om het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 als volgt te wijzigen.

Aan paragraaf 5.3.3 blz. 42 een derde actie aan de uitvoering toe te voegen dat als volgt wordt geformuleerd:

5. Het waterschap spoort ziekenhuizen en andere grote lozers van medicijnresten en andere microverontreinigingen aan om deze verontreinigingen te zuiveren aan de bron, zodat op de plekken met een hoge concentratie van medicijnresten en andere microverontreinigingen deze direct bij de bron verwijderd worden.

De fracties

CDA

VVD

ONS WATER/WATERBREED

PVDA

PARTIJ VOOR DE DIEREN

50PLUS

BEDRIJVEN

NATUURTERREINEN

WATER NATUURLIJK


Status

Aangenomen

Voor

Natuur, VVD, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, PvdA, CDA

Tegen

Ongebouwd

Lees onze andere moties

Waterbalansonderzoek

Lees verder

Amendement: Debat wordt ondersteund door ten minste 3 andere AB-leden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer