Water­ba­lans­on­derzoek


25 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 25 november 2020, besprekende de Kadernota 2021,

Overwegende:

  • dat oppervlakte – en grondwater door de hydrologische cyclus met elkaar verbonden zijn, en van groot belang zijn voor de verschillende vormen van grondgebruik en economische alsook ecologische belangen in het beheergebied;
  • sturen van grondwater (in)direct door het waterschap plaatsvindt door middel van oppervlaktewaterbeheer, stuwen van peilen, water vasthouden en laten infiltreren, en sturen op onttrekkingen (uit ondiepe pakketten onder de zorg van het waterschap ondergebracht);
  • de afgelopen jaren mede als gevolg van de beperkte neerslag helder geworden is dat de grondwaterstanden structureel sterk gedaald zijn, en dat daarmee een ongewenste situatie en schade ontstaat voor de agrarische grondgebruikers en natuurterreinbeheerders;
  • uit recente studie (Deltares 2020) blijkt dat de totale omvang van de grondwateronttrekking de natuurlijk aanvulling ver overschrijdt, en er dus sprake is van roofbouw en uitputting van de beschikbare hoeveelheid grondwater met een verdere daling van grondwaterstanden als gevolg;
  • een globale waterbalans aangeeft dat de afvoer en onttrekking van oppervlakte en/of grondwater de benodigde aanvulling van het grondwater om de gewenste grondwaterstanden te verkrijgen verhindert;
  • het vooralsnog onduidelijk is hoe de waterbalans weer in evenwicht kan worden gebracht en of bijvoorbeeld onttrekking in omvang kan worden opgevangen door berging en infiltratie;

Draagt het dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta op:

Een onderzoek uit te voeren, bij voorkeur in samenwerking met partners, naar het in evenwicht brengen van de waterbalans in het beheergebied Brabantse Delta en de rol die het waterschap hierbij kan vervullen. De resultaten van dit onderzoek uiterlijk in het 4e kwartaal van 2021 te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

Han Verbeem
Wendy de Koning-Bogers

Water Natuurlijk
Karin van den Berg
Tiny Arts

Natuurterreinen
Peter von Meijenfeldt

Partij voor de Dieren
Cynthia Pallandt
Ellen Putman


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen