Om 5 voor 12 is er geen tijd meer voor uitstel


25 november 2020

Het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta, in vergadering bijeen op 25 november 2020.

Constaterende dat:

  • Biodiversiteit in Nederland achteruit blijft gaan[1] en Nederland het zelfs slechter doet dan het wereldwijde gemiddelde[2];
  • Wereldwijde biodiversiteitsdoelen niet behaald worden en dit ook de Sustainable Development Goals in gevaar brengt[3];
  • De Nederlandse regering de noodzaak onderschrijft om biodiversiteit in Nederland, Europa en wereldwijd te verbeteren[4];
  • Uit een raadpleging van 902 inwoners van Brabantse Delta bleek dat biodiversiteit voor een grote meerderheid de hoogste prioriteit en het grootste risico vormt in de context van het waterschap[5];
  • Brabantse Delta zelf aangeeft de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water te behalen ‘met beheer- en inrichtingsmaatregelen als de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel, de inrichting van natte natuurparels en vispassages.’[6]

Overwegende dat:

  • De natuurprojecten die op de lijst staan om getemporiseerd te worden bedoeld zijn om een leefomgeving te bieden aan, of te behouden voor, specifieke dier- en plantensoorten;
  • Biodiversiteit die verloren gaat, doordat dier- of plantensoorten uitsterven, niet is terug te krijgen[7];
  • In het licht van bovenstaande punten uitstel van natuurprojecten, in sommige gevallen met wel 4 jaar, grote gevolgen kan hebben (hoe langer we wachten, hoe groter de schade);

Verzoekt het Dagelijks Bestuur om:

  • De 15 (natuur)projecten die in de Kadernota zijn aangedragen voor temporisering uit te voeren volgens de oorspronkelijke planning, en dus niet uit te stellen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Cynthia Pallandt
Ellen Putman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.iucn.nl/files/publ...

[2] 40-60% van de soorten is in Nederland bedreigd, versus 30% wereldwijd. Bron: https://www.newscientist.nl/bl...

[3] https://www.duurzaamnieuws.nl/...

[4] Zelfde als bron 1

[5] Op de vraag ‘Wat vind je het belangrijkste bij de aanpak van toenemende droogte?’ antwoordde 69% met ‘Biodiversiteit behouden’. Op de vraag ‘Waar maak je jezelf het meeste zorgen over als het over waterkwaliteit in je omgeving gaat?’ antwoordde 49% met ‘Het verdwijnen van planten en dieren’. Op de vraag ‘Ik vind dat dijken, naast de beschermde functie, ook nog:’ antwoordde 70% met ‘Bijdrage leveren aan biodiversiteit’.

[6] http://decentrale.regelgeving.... Brabantse Delta/385198/385198_1.html

[7] https://www.newscientist.nl/bl...


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Natuur, VVD, 50PLUS, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA