Noem de bestrijding van het beestje bij de naam


25 november 2020

Het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta, in vergadering bijeen op 25 november 2020.

Constaterende dat:

 • Landelijk het beleid ‘terugdringen tot aan de landsgrens’ is ingezet met betrekking tot muskusratten;
 • Met ‘terugdringen’ wordt gedoeld op het doden van de muskusratten, en hier door de waterschappen geen alternatieven voor worden toegepast zoals verplaatsen;
 • Waterschap Brabantse Delta aangeeft duidelijke communicatie belangrijk te vinden en zich te willen aansluiten bij het overheidsinitiatief Direct Duidelijk[1][2][3];
 • Waterschap Brabantse Delta het belangrijk vindt om burgers te betrekken bij wat het waterschap doet[4],

Overwegende dat:

 • De term ‘beheer’ breder kan worden opgevat dan ‘bestrijding’, en aldus een verkeerde indruk wekt over de werkzaamheden die daadwerkelijk worden uitgevoerd;
 • De keuze voor het woord ‘beheer’ hierdoor kan worden gezien als verhullend en niet transparant;
 • Ook in landelijke media het woord ‘bestrijden’ wordt gebruikt[5];
 • Brabantse Delta de woorden ‘muskusrattenbeheer’ en ‘muskusrattenbestrijding’ nu lukraak door elkaar gebruikt[6];
 • Onze terminologie hierdoor zowel naar buiten toe als ook binnen de organisatie niet consistent is en daardoor mogelijk verwarrend,

Verzoekt het Dagelijks Bestuur om, zolang Brabantse Delta mee werkt aan de doelstelling ‘terugdringen tot aan de landsgrens’, om:

 • De termen ‘muskusrattenbeheer’ en ‘muskusrattenbeheersing’ in alle communicatie binnen én buiten het waterschap te vervangen door de term ‘muskusrattenbestrijding’;
 • Deze aanpassing in te laten gaan op 1 januari 2021.


En gaat over tot de orde van de dag.

Cynthia Pallandt
Ellen Putman

Partij voor de Dieren


[1] Zie antwoorden op artikel 60 vragen ‘Direct Duidelijk’ van fractie Partij voor de Dieren.

[2] Zie antwoorden op technische vragen voor de vergadering van 11 november (vraag van fractie PvdA).

[3] https://www.directduidelijk.nl/

[4] Zie o.a. paragraaf ‘Samenwerking’ in Bestuursakkoord ‘Samen Beter!’, waarin gesproken wordt over duidelijkheid en beheersen van verwachtingen.

[5] https://nos.nl/artikel/2319707-muskusrat-heeft-in-nederland-zijn-langste-tijd-gehad.html

[6] In vacatures van het waterschap wordt gezocht naar ‘muskusrattenbestrijders’ (https://www.werkeninwestbrabant.nl/vacatures/muskusrattenbestrijder/?cn_channel=2), terwijl hun leidinggevende wordt aangeduid als ‘Hoofd Muskusrattenbeheer’ (https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/157299/proef-muskusratten-wordt-drie-jaar-afgesloten), er op de website van ons waterschap een pagina ‘Muskusrattenbestrijding’ bestaat (https://www.brabantsedelta.nl/muskusrattenbestrijding), er in de begroting 2020 en 2021 over ‘muskusrattenbestrijding’ én ‘muskusrattenbeheer’ wordt gesproken terwijl er hetzelfde mee wordt bedoeld, de portefeuille van het betreffende DB-lid ‘muskusrattenbeheer’ heet;


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Natuur, VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Bedrijven