Tempo­ri­sering terug­dringen tot aan de lands­grens van de muskusrat


25 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 25 november 2020, behandelend agendapunt 3.2 “Begroting 2021 Muskusrattenbestrijding, verbonden partijen”,

Constaterende dat:

  • Het Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 november 2019 de toezegging heeft gedaan in gesprek te gaan met het Algemeen Bestuur over alternatieve methoden tegen graafschade door knaagdieren.
  • Dit gesprek nog niet heeft plaatsgevonden.
  • De kosten voor de muskusrattenbestrijding, met het terugdringen tot de landsgrens blijven oplopen; in 2019 was dit nog € 782.509 en in 2021 al € 862.100,-- ( en eigenlijk zelfs € 927.100,-- ).

Overwegende dat:

  • In financiële zin de coronacrisis op verschillende vlakken gevolgen heeft voor het waterschap, waarbij het waterschap te maken krijgt met inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis.
  • Het waterschap met een forse financiële tegenvaller van 12,9 miljoen te maken heeft in het project AWP 2.0.
  • Het niet of op een ander wijze uitvoering geven aan het terugdringen van de muskusrat tot de landsgrenzen, niet leidt tot boetes, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij het niet tijdig halen van de KRW doelen.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • Alvorens er al dan niet uitvoering geven wordt aan het project ‘terugdringen tot aan de landsgrens’ eerst het gesprek met het Algemeen Bestuur hierover aan te gaan, zoals toegezegd is.
  • In het kader van alle financiële tegenvallers en bezuinigingen die gedaan moeten worden, het project ‘terugdringen tot aan de landsgrens ’ in elk geval te temporiseren c.q. (voorlopig) niet uit te voeren, dit mede na de uitkomsten van het overleg met AB hierover.
  • De in 2021 vrijval van de bestemmingsreserve van € 65.000 vooralsnog niet in te zetten en niet nu al in te zetten op de extra capaciteit, te weten 2 fte tijdelijke formatie-uitbreiding.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Natuur, VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Bedrijven

Lees onze andere moties

Beleidskader actief grondwaterbeheer

Lees verder

Noem de bestrijding van het beestje bij de naam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer