Beleids­kader actief grond­wa­ter­beheer


25 november 2020

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 25 november 2020, besprekende de Kadernota 2021,

Overwegende:

 • dat oppervlakte – en grondwater door de hydrologische cyclus met elkaar verbonden zijn, en van groot belang zijn voor de verschillende vormen van grondgebruik en economische alsook ecologische belangen in het beheergebied;
 • dat tegen die achtergrond het grondwaterbeheer van de ondiep grondwatervoerende pakketten opgedragen is aan de waterschappen;
 • sturen van grondwater (in)direct door het waterschap plaatsvindt door middel van oppervlaktewaterbeheer, stuwen van peilen, water vasthouden en laten infiltreren, en sturen op onttrekkingen (uit ondiepe pakketten onder de zorg van het waterschap ondergebracht);
 • de afgelopen jaren mede als gevolg van de beperkte neerslag helder geworden is dat de grondwaterstanden structureel sterk gedaald zijn, en dat daarmee een ongewenste situatie en schade ontstaat voor de agrarische grondgebruikers en natuurterreinbeheerders;
 • door specialisten aangetoond wordt dat de ongewenste situatie het gevolg is van het decennialang eenzijdig sturen van het waterbeheer in combinatie met onttrekking van grondwater;
 • uit recente studie (Deltares 2020) blijkt dat de totale omvang van de grondwateronttrekking de natuurlijke aanvulling ver overschrijdt, en er dus sprake is van roofbouw en uitputting van de beschikbare hoeveelheid grondwater met een verdere daling van grondwaterstanden als gevolg;
 • een drastisch bijsturen van het totale watersysteem, een watertransitie, nodig is om de gevolgen van deze ongewenste situatie en ontwikkeling te beperken en in positieve zin bij te sturen;
 • een beleidskader voor het grondwaterbeheer incl. onttrekkingen daarvan een integraal onderdeel uitmaakt, en onder de taken en verantwoordelijkheid van het waterschap valt;
 • verdere kennisopbouw van de bodem en de rol van de gebruiksfuncties voor de watertransitie hierbij onontbeerlijk is;

Draagt het dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta op:

 • Een beleidskader voor het vorm en uitvoering geven aan actief grondwaterbeheer op te stellen, dat integraal onderdeel wordt van het in voorbereiding zijnde Waterbeheerplan.
 • Het AB informeren over de gang van zaken in q2 van 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

Han Verbeem
Wendy de Koning-Bogers

Water Natuurlijk
Karin van den Berg
Tiny Arts

Natuurterreinen
Peter von Meijenfeldt

Partij voor de Dieren
Cynthia Pallandt
Ellen Putman


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen