Actu­a­li­satie aanpak droogte: 'Klimaat­adap­tieve aanpak is het nieuwe normaal'


1 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 1 juli 2020,

Constaterende dat:

• Droge, tot extreem droge jaren vaker voorkomen en tot een actueel gegeven zijn geworden, nog versterkt door de combinatie met hetere zomers;

• Dit flinke consequenties heeft voor de beschikbaarheid van voldoende oppervlakte- en grondwater en dus ook voor de mogelijkheid om dit water te kunnen onttrekken voor alle vormen van bedrijvigheid en drinkwater;

• De toenemende verdroging grote gevolgen heeft voor natuur, landbouw en overige bedrijvigheid;

• Door de toegenomen bewustwording hiervan bij alle watergebruikers, bij alle Nederlanders dus, een grotere bereidheid is ontstaan om ook daadwerkelijk maatregelen te nemen, dan wel aangereikt te krijgen, om meer water vast te houden en minder te verbruiken. Het momentum om nu stappen te zetten is groot, juist door deze actualiteit. Dit uitte zich binnen ons waterschap o.a. in het Klimaatsymposium begin 2019 en het lanceren van ‘drempels tegen droogte’ voor agrariërs e.a.

• Provinciale Staten van Noord-Brabant recent te kennen heeft gegeven droogte structureel aan te willen pakken door vaststelling van de Visie Klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht 'Stoppen van de verdroging door een waterrobuuste inrichting van Brabant’. De provincie onderstreept de urgentie hiervan door een flink budget ter beschikking te stellen.

Spreken uit dat:

• Waterschap Brabantse Delta zich meer dan tot nu toe zal inzetten op tegengaan en aanpakken van verdroging; preventieve maatregelen vooraf en bestrijding indien nodig;

• Het nieuwe Water Beheer Plan (WBP) 2021 – 2027 een zinvol moment is om vernieuwde afspraken over droogtebestrijding op te nemen; een andere kijk op de werkelijkheid wordt van het waterschap gevraagd en kan hierin zichtbaar worden gemaakt.

• Er in aanloop naar dit nieuwe WBP nauw samengewerkt wordt met de andere Brabantse waterschappen, met de provincie en de overige zgn. Manifestpartners (beheerders natuurterreinen, ZLTO, BMF) en met drinkwaterbedrijven, om te komen tot een vernieuwde aanpak ‘structurele beschikbaarheid water, voor nu en later’.

Stellen voor:

De volgende thema’s uit te werken in aanloop naar het nieuwe WBP en te verankeren in het WBP:

- Maatregelen voor het vergroten van de sponswerking van de bodem.
- Inzetten op waterbuffering jaarrond; op veel meer locaties dan tot nu toe; via gebiedsinrichting, maar ook in de vorm van particuliere opgaven.
- Inbouwen van prikkels om te conserveren, zoals de mogelijkheid om het grondwatergebruik per bedrijf te quoteren, beprijzing van kleine onttrekkingen en/of maximering van onttrekkingen.
- Overwegen stopzetten 5% regeling voor grasland in bufferzones rond natuur (in combinatie met fijnregeling voor landbouw aldaar).
- Overwegen en uitwerken van een hoger meetpeil, om de structurele verdroging tegen te gaan.
- Terugwinnen water uit Rioolwaterzuiveringen waar dit mogelijk en rendabel is.

En verzoeken het dagelijks bestuur om:
• De uitwerking op te nemen bij de opstelling van het WBP 2021 – 2017 en de hiermee samenhangende uitvoeringsregelingen (Keur, legger, beregeningsbeleid, etc.).
• In overleg met de Brabantse partners (breed bestuurlijk grondwateroverleg) de mogelijkheden te verkennen tot het structureel inperken van niet-gemaximeerde onttrekking
van grond- en oppervlaktewater en dit samen vast te leggen in de vernieuwde waterrobuuste inrichting van Brabant die op stapel staat.

Breda 1 juli 2020


Wieke Bonthuis
Karin van den Berg
Water Natuurlijk


Peter von Meijenfeldt
Natuurterreinen


Cynthia Pallandt
Ellen Putman
Partij voor de Dieren


Han Verbeem
Wendy de Koning
PvdA


Status

Aangehouden

Voor

Tegen