Amen­dement: Zwaarte van porte­feuille bepaalt deel­tijd­factor


20 december 2023

Titel: Zwaarte van portefeuille bepaalt deeltijdfactor

Onderwerp: Besluit (Uitbreiding tijdsbesteding dagelijks bestuur naar aanleiding van ministerieel besluit)

Het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op d.d. 20-12-2023

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Nieuwe tekst:

“2. De verdeling van de toegevoegde 1,0 FTE te laten afhangen van de zwaarte van de portefeuille en de daarbij behorende deeltijdfactor, en hierover te rapporteren aan het algemeen bestuur.”

Oude tekst:

“2. De individuele deeltijdfactor vast te stellen op 0,8 FTE.”

Toelichting:

Argument dat wordt gegeven voor het verhogen van het totaal aantal FTE is de toename van taken en van complexiteit. In lijn hiermee is het logisch dat de toegevoegde 1,0 FTE niet per definitie voor ieder bestuurslid gelijk is, maar dat de zwaarte van de portefeuille (-mede- bepaald door de hoeveelheid taken en complexiteit) daarin bepalend is.

Ondertekening en naam:

Cynthia Pallandt

Ludo Maas

PARTIJ VOOR DE DIEREN

Peter von Meijenfeldt

Frans Post

FRACTIE NATUURTERREINEN

Anton Arnold

AWP

Annemiek Jetten

Wendy de Koning-Bogers

PvdA


Status

Verworpen

Voor

AWP, Natuur, Partij voor de Dieren, PvdA, Ons Water

Tegen

BBB, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, Water Natuurlijk, OWP, Ons Water, CDA