Beleid paai­plaatsen


29 januari 2020

Breda, 29 januari 2020

Het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta, in vergadering bijeen op woensdag 29 januari 2020 met betrekking tot ‘Nader uit te werken voorkeursalternatieven van de gemeente Drimmelen’.

Constaterende:

 • Dat er bij het waterschap geen richtlijnen zijn omtrent de aanleg van vispaaiplaatsen in het kader van de Kaderrichtlijn Water;
 • Dat er aldus geen vaste werkwijze is in het geval van een slecht functionerende paaiplaats;
 • Dat 80% van de paaiplaatsen binnen het Mark-Vliet systeem goed functioneert, en 20% dus niet goed functioneert[1], wat aanleiding zou kunnen zijn om dit elders te compenseren,

Overwegende:

 • Dat het functioneren van paaiplaatsen belangrijk genoeg wordt geacht om van wezenlijke invloed te zijn op besluitvorming met betrekking tot het dijkversterkingstraject Markkant in de gemeente Drimmelen[2];
 • Dat het functioneren van paaiplaatsen van groot belang is voor het behalen van doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water die betrekking hebben op vissen;
 • Dat het om deze reden efficiënt is om in de opgave voor de Kaderrichtlijn Water standaard maatregelen mee te nemen met betrekking tot paaiplaatsen,

 • Verzoekt :

 • het Dagelijks Bestuur om richtlijnen op te stellen met betrekking tot vispaaiplaatsen. Deze bevatten in ieder geval (maar zijn niet gelimiteerd tot) inrichting en onderhoud van paaiplaatsen, evenals maatregelen om paaiplaatsen tegen nadelige invloeden te beschermen, en evalueren van het functioneren van paaiplaatsen;
 • deze richtlijnen voor het eind van 2020 voor te leggen aan het AB;
 • de richtlijnen op te nemen in de maatregelen voor de opgave van de Kaderrichtlijn Water,

 • En gaat over tot de orde van de dag.

  Partij voor de Dieren

  Cynthia Pallandt, Ellen Putman

  PvdA

  Han Verbeem, Wendy de Koning

  WaterNatuurlijk

  Wieke Bonthuis, Karin van den Berg

  Fractie Natuurterreinen

  Peter von Meijenfeldt

  [1] Dit bleek uit het antwoord op technische vragen van de Partij voor de Dieren voorafgaand aan de vergadering van 18 december 2019.

  [2] Dit kwam concreet naar voren bij Markkant strekking 1-2 in Terheijden.


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren, Natuur

  Tegen

  VVD, 50PLUS, Ongebouwd, CDA

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Geen vergunning beverafschot

  Lees verder

  Actualisatie aanpak droogte: 'Klimaatadaptieve aanpak is het nieuwe normaal'

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer