Een DB met breed draagvlak


31 mei 2023

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 31 mei 2023, behandelend agendapunt 6 “Formele kandidaatstelling voor het DB”,

Constaterende dat:

 • Circa 2,1% van de werkzame personen in alle economische activiteiten in Nederland werkzaam is in de landbouw[1], en daarmee 97,9% niet;
 • 26% van de Nederlanders in landelijk gebied woont, en 74% van de Nederlanders in stedelijk gebied woont[2];
 • De Nederlandse bevolking naar verwachting in 2023 bestaat uit 9 miljoen vrouwen en 8,9 miljoen mannen[3];
 • De Nederlandse bevolking naar verwachting in 2023 voor 60% bestaat uit mensen onder de 50 jaar oud[4];

Overwegende dat:

 • Het Dagelijks Bestuur er moet zijn voor alle inwoners van waterschap Brabantse Delta;
 • De te kiezen Dagelijks Bestuursleden moeten kunnen rekenen op voltallig draagvlak in het Algemeen Bestuur;
 • Er de komende vier jaar grote vooruitgang nodig is op verschillende thema’s waarvoor een breed draagvlak in de samenleving nodig is, zoals het behalen van de KRW-doelstellingen en het tij keren met betrekking tot de verdroging;
 • De keuze voor de titel ‘Water verbindt ons’ van het coalitieakkoord aangeeft hoe belangrijk verbinding wordt geacht om de doelstellingen van het waterschap te kunnen behalen;
 • Van de thans voorgestelde DB leden van de formerende partijen 4 van de 5 afkomstig zijn uit de agrarische sector en het landelijk gebied;
 • Daardoor evenwichtige afweging van alle belangen in het Dagelijks Bestuur sterk wordt bemoeilijkt, zo niet onmogelijk wordt;

Verzoekt de leden van het Algemeen Bestuur:

 • Bij het kiezen van de leden van het Dagelijks Bestuur kritisch te kijken naar diversiteit op de vlakken die in het algemeen relevant zijn binnen de politiek, zoals gender en leeftijd[5];
 • Bij het kiezen van de leden van het Dagelijks Bestuur kritisch te kijken naar diversiteit op de vlakken die specifiek in het waterschapsbestuur van belang zijn, zoals professionele achtergrond (waaronder agrarisch versus niet-agrarisch) en leefomgeving (waaronder platteland versus stad);
 • Om aldus niet enkel te kijken naar de individuele geschiktheid van kandidaten voor het Dagelijks Bestuur, maar ook oog te hebben voor het totaalbeeld;

Roept het Algemeen Bestuur op om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit het Algemeen Bestuur in het Dagelijks Bestuur en voor meer diversiteit in de meest brede zin te kiezen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)
Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
Annemiek Jetten (Partij van de Arbeid)
Wendy de Koning-Bogers (Partij van de Arbeid)
Anton Arnold (AWP)
Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen)
Frans Post (Natuurterreinen)
John Voets (50PLUS)
Louis van der Kallen (Ons Water)
Jan Slenders (Ons Water)


[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/19/feiten-en-cijfers-over-de-landbouw

[2] https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2015_De_stad_verbeeld_1744.pdf

[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide

[4] idem

[5] Wij zouden graag ook oproepen tot meer diversiteit en representatie in aspecten als huidskleur, cultuur en leefstijl, seksuele oriëntatie en het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking, maar voor deze aspecten geldt dat er ofwel geen diversiteit in bestaat binnen ons Algemeen Bestuur, ofwel geen diversiteit bekend is omdat het gaat om ‘onzichtbare’ kenmerken die privacygevoelig zijn.


Status

Verworpen

Voor

AWP, OWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA

Tegen

BBB, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk