Hoog­waardig bestuur profiel­schetsen


31 mei 2023

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 31 mei 2023, behandelend agendapunt 5 “Vaststellen aantal DB-leden”,

Constaterende dat:

• Het voorgestelde coalitieakkoord opent met de constatering dat de uitdagingen waar wij momenteel voor staan in Midden- en West-Brabant aanzienlijk en complex zijn.

• Ons inspiratiedocument Waterschapsbestuur in Beweging uitgebreid memoreert hoe er onder leiding van Tanja Klip hard is gewerkt aan een vernieuwde vorm van (be)sturing van het waterschap Brabantse Delta in dit veranderende tijdsbeeld.

• De Unie van Waterschappen voorbeeldfunctieprofielen heeft opgesteld voor Dagelijks Bestuursleden.

Overwegende dat:

• Het in complexe tijden nóg belangrijker is dat de Dagelijks Bestuursleden opgewassen zijn tegen hun veelomvattende taak. Zij dienen over de juiste competenties te beschikken.

• Waterschap Brabantse Delta aan de onderhandelingstafel(s) ten minste gelijkwaardig dient te zijn om niet te worden weggeblazen door andere organisaties - onze tegenspelers in de politieke arena zijn immers vaak ervaren, fulltime bestuurders.

• Het in ieders belang is om tot een weloverwogen selectie van DB-leden te komen, zowel voor de ambtelijke organisatie, als het AB, als het DB, als voor de tot het hogere ambt geroepen kandidaten zelf.

• Profielschetsen een geijkt middel zijn om kwaliteit te borgen.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

• Om vóór er tot een individuele invulling van het DB kan worden overgegaan, eerst eigen profielschetsen op te stellen voor de functie van ‘DB-lid in Waterschap Brabantse Delta’.

• Deze profielschetsen ter goedkeuring voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

• In het vervolgtraject het AB de gelegenheid te geven om aan de hand van deze profielschetsen zorgvuldig af te wegen of de kandidaat DB-leden aan de vereiste competenties voldoen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)
Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
John Voets (50 Plus)
Annemiek Jetten (PvdA)
Wendy de Koning-Bogers (PvdA)
Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen)
Frans Post (Natuurterreinen)
Anton Arnold (AWP)


Status

Verworpen

Voor

AWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA

Tegen

BBB, OWP, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk