Coali­tie­ak­koord: Noodzaak actu­a­li­sering en aanpassing Water­beheer Programma 2022-2027


31 mei 2023

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 31 mei 2023, behandelend agendapunt 4 ‘Debat’ over het onderwerp “Water verbindt ons- Coalitieakkoord Waterschap Brabantse Delta 2023-2027”

Constaterende dat:

• Het voorgestelde coalitieakkoord opent met de constatering dat de uitdagingen waar wij momenteel voor staan in Midden- en West-Brabant aanzienlijk en complex zijn.

• Er sinds de vaststelling van het Waterbeheer Programma 2022-2027 zowel beleidsmatig en functioneel aanzienlijke wijzigingen zijn opgetreden of noodzakelijk zijn op het gebied van water, natuur en klimaat.

Overwegende dat:

• De ontwikkelingen t.a.v. de beleidsvelden stikstof, waterkwaliteit (schoon water), wateronttrekkingen en beregening, derogatie, droogtemaatregelen, natuurherstel en klimaat en het vastlopen van de vergunningverleningen voor bedrijven en grote werken, noodzaken tot het bepalen van meer en urgentere uitvoering.

• Het in 2022 vastgestelde Waterbeheer Programma 2022-2027 hier onvoldoende in heeft voorzien waardoor er te weinig aangrijpingspunten zijn om met dit programma hieraan in voldoende mate te beantwoorden.

• Het binnenkort verschijnende Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) het kader biedt om tot een gewenste intensivering en versnelling te komen en de hiervoor benodigde financiële onderbouwing zal kunnen bieden.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

• Om de urgentie van het uitwerken van aanvullend beleid en maatregelen te ondersteunen en hiertoe een actualisatie en aanvulling van het Waterbeheer Programma 2022-2027 voor te bereiden.

• Een voorstel voor de geactualiseerde versie uiterlijk in Q3 2024 aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, OWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA

Tegen

BBB, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk