Coali­tie­ak­koord: Kader­richtlijn Water in het coali­tie­ak­koord


31 mei 2023

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

- Op 22 december 2000 de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht is geworden;

- Deze richtlijn van de Europese Unie de lidstaten verplichtte om in 2015 de “goede toestand van het oppervlakte- en grondwater te realiseren” en dat alleen gemotiveerd de termijn om de richtlijn te implementeren met 2 x 6 jaar kon worden verlengd;

- Uiterlijk 2027 Nederland dus zal moeten voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt;

- Het Waterschap een heel belangrijke politieke, bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheid heeft om daaraan een bijdrage te leveren;

- Op dit moment, hoewel daaraan hard wordt gewerkt en belangrijke stappen zijn en worden gezet, toch volstrekt onzeker is of het Waterschap tijdig haar eigen verantwoordelijkheden voortvloeiende uit de Kaderrichtlijn zal nakomen.

Overwegende dat:

- In het voorliggende coalitieakkoord nog onvoldoende krachtig tot uitdrukking wordt gebracht dat het Waterschap de komende bestuursperiode alles op alles zal zetten om haar bestuurlijke en juridische verplichtingen voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn na te komen;

- het daarom zeer gewenst is in het coalitieakkoord een glasheldere zinsnede op te nemen die duidelijk maakt dat het Waterschap tijdig zal voldoen aan haar verplichtingen;

Verzoekt:

De coalitiepartijen om in het coalitieakkoord op pagina 10 onder de kop “Natuurlijk water (Kaderrichtlijn water)” de navolgende tekst op te nemen:

Het Waterschap draagt er uiterlijk deze bestuursperiode zorg voor dat er in alle opzichten wordt voldaan aan de op het Waterschap rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Kaderrichtlijn Water.

En gaat over tot de orde van de dag

Breda, 31 mei 2023

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, OWP, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA

Tegen

BBB, Waterbreed, Ons Water, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk