Coali­tie­ak­koord: Aanpak droogte in het coali­tie­ak­koord


31 mei 2023

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• in het voorgestelde bestuursakkoord op blz. 9 staat bij het kopje “Droogte en zoetwaterbeschikbaarheid” dat het waterschap fysieke maatregelen gaat nemen;

• er in het akkoord op geen enkele wijze concrete voorstellen en maatregelen staan voor fysieke maatregelen;

• in het rapport van de droogtecommissie “Zonder water geen later” wordt gesproken over de urgentie en er daarom tal van concrete voorstellen worden gedaan op blz 139 - blz 143;

• de natuur zeer ernstig te lijden heeft van alle aspecten die met verdroging te maken hebben;

• in het rapport van de droogtecommissie “Zonder water geen later” een concrete aanpak wordt voorgesteld bij maatregel nummer 2: “Rondom het gehele Natuurnetwerk Brabant (NNB) en het bekensysteem zijn bufferzones nodig waarin er beperkingen zullen worden opgelegd aan het onttrekken van grondwater. In deze gebieden geldt het uitgangspunt ‘functie volgt klimaat’ en dus een aan een hoger peil aangepast landgebruik. We adviseren vernatting en peilverhoging in deze gebieden slim te koppelen aan andere ruimtelijke opgaven, zoals de stikstofreductie, het verbeteren van de waterkwaliteit en verduurzaming van de landbouw. Vanwege de prioriteit die zowel nationaal als Europees wordt gegeven aan de Natura2000 gebieden dienen daar omheen de eerste stappen voor realisatie van de voorgestelde bufferstrategie te worden gezet. Om tot de juiste gebiedsspecifieke omvang en diepte van deze hydrologische bufferzones te komen, adviseren we hier nader onderzoek te doen.

Overwegende dat:

• het waterschap bij uitstek de gebiedsregisseur en uitvoerder is om met het concrete advies van de droogtecommissie aan de slag te gaan;

• er met dit voorstel niet gewacht hoeft te worden op nader onderzoek;

• bij de provincie Natuurdoelanalyses beschikbaar zijn ter ondersteuning van de gewenste aanpak.

Verzoekt:

De coalitiepartijen om in het coalitieakkoord op pagina 9 onder de kop “Droogte en zoetwaterbeschikbaarheid” de tekst van maatregel 2 uit het rapport van de droogtecommissie toe te voegen aan het bestuursakkoord met als slotzinnen: “Wij gaan hier extra capaciteit voor vrijmaken en komen in het najaar van 2023 met een eerste plan van aanpak, inclusief een financiële paragraaf. Hiertoe zullen wij samenwerken met alle partijen die betrokken zijn bij het Brabants Programma Landelijk Gebied dat begin 2024 gereed is”.

En gaat over tot de orde van de dag

Breda, 31 mei 2023

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, OWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, CDA, PvdA

Tegen

BBB, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk