Coali­tie­ak­koord: Plan­ten­groei in sloten in het coali­tie­ak­koord


31 mei 2023

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• in het voorgestelde bestuursakkoord op blz 10 staat bij natuur en biodiversiteit dat bij de plantengroei in sloten de afvoercapaciteit van watervoerende sloten de hoogste prioriteit blijft houden;

• plantengroei de meest natuurlijke vorm is om water te doen vasthouden;

• door de droogte waar natuur en landbouw onder te leiden hebben, er grote behoefte is aan watervasthoudende maatregelen.

Overwegende dat:

• het met rust laten van de natuur positieve bijeffecten heeft voor verdroging waterconservering en ontwikkeling van biodiversiteit;

• de paragraaf bedoeld is om positieve maatregelen te laten zien voor de natuur en dat het aanpakken van plantengroei ten faveure van de afvoercapaciteit een anti- natuurmaatregel is die niet thuishoort in een paragraaf ter bevordering van de biodiversiteit.

Verzoekt:

De coalitiepartijen om in het coalitieakkoord op pagina 10 onder de kop “Natuur en Biodiversiteit” de navolgende tekst te schrappen:

We letten met de plantengroei op de aan- en afvoercapaciteit van watervoerende sloten, dat blijft de hoogste prioriteit.

En gaat over tot de orde van de dag

Breda, 31 mei 2023

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, OWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA

Tegen

Water Natuurlijk, BBB, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA