Coali­tie­ak­koord: Handhaven derogatie


31 mei 2023

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• volgens de Europese Commissie de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland achteruit holt en dat de overheid daarom moet ingrijpen.

• daarom de derogatie vanaf begin 2023 versneld wordt afgebouwd;

• er daarom bufferstroken langs sloten moeten komen;

• de waterschappen mede belast zijn met de handhaving zoals het controleren dat sloten niet gedempt worden.

Overwegende dat:

• het waterschap zorg draagt dat er geen uitspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen plaatsvindt naar het grond- en oppervlaktewater;

• natuurgebieden te leiden hebben van een slechte waterkwaliteit door de toestroom van dierlijke mest en bestrijdingsmiddelen afkomstig van de landbouw.

Verzoekt:

De coalitiepartijen om in het coalitieakkoord een paragraaf op te nemen voor een stevige extra capaciteit voor het toezicht op het handhaven van alle aspecten die te maken hebben met het naleven van de derogatie.

En gaat over tot de orde van de dag

Breda, 31 mei 2023

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PvdA

Tegen

BBB, OWP, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk