Coali­tie­ak­koord: Systeem­herstel Brabantse Wal


31 mei 2023

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• in het voorgestelde bestuursakkoord nergens wordt gesproken over de urgentie om met spoed watersysteemherstel van een van de grootste Natura2000-gebieden in gang te zetten: de Brabantse Wal;

• het voorgestelde bestuursakkoord sowieso nergens melding maakt van enige urgentie bij de uitvoering van watermaatregelen voor de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Natura2000-richtlijn;

• de openbare Natuurdoelanalyse (NDA), een technisch onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren en in 2022 op de website van de provincie is gepubliceerd, aangeeft dat het belabberd gesteld is met het watersysteem van de Brabantse Wal;

• door deze en andere NDA’s er al geen stikstofvergunningen meer uitgegeven mogen worden in Brabant;

• er een groot risico bestaat dat vergunningen voor lozingen en onttrekkingen op korte termijn ook voor bedrijven gestaakt moet worden;

• de natuur op de Brabantse Wal ernstig te leiden heeft van droogte en een slecht functionerend watersysteem;

Overwegende: dat:

• bij de opstelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 de voorgaande zaken niet of onvoldoende bekend waren;

• het stoppen en doen verbeteren van de biodiversiteit bij het waterschap hoog in het vaandel staat;

• we in de nabije toekomst initiatieven van o.m. bedrijven niet willen blokkeren door vergunningen te moeten weigeren die met water te maken hebben.

Verzoekt:

De coalitiepartijen om in het coalitieakkoord op pagina 10 onder de kop “Natuur en Biodiversiteit” de navolgende tekst op te nemen:

Gezien de urgentie en de noodzaak zullen wij eind 2023 met een concreet voorstel komen, inclusief een financiële paragraaf, om in 2027 100% watersysteemherstel te hebben uitgevoerd voor de Brabantse Wal.

En gaat over tot de orde van de dag

Breda, 31 mei 2023

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, 50PLUS, CDA, PvdA

Tegen

BBB, OWP, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk