Coali­tie­ak­koord: Sloten in de ecore­geling in het coali­tie­ak­koord


31 mei 2023

Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• In het voorgestelde bestuursakkoord op blz 10 staat bij natuur en biodiversiteit dat het waterschap overweegt haar sloten te laten meetellen voor de ecoregeling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB);

• Dat de EU via het GLB heeft voorgeschreven, met als overgangsjaar 2023, dat er een verplichting is tot randenbeheer langs watergangen;

• Dat de agrariër die subsidie aanvraagt voor de ecoregeling en deze sloten toevoegt aan zijn aanvraag daardoor extra subsidie krijgt van de EU zonder daar een ecologische tegenprestatie tegenover staat;

Overwegende: dat:

• Het niet fatsoenlijk is om overheidssubsidie toe te kennen zonder dat daar een prestatie tegenover staat;

• Dat de paragraaf natuur en biodiversiteit bedoeld is om positieve maatregelen te laten zien voor de natuur en dat deze maatregel niet leidt tot een verbetering voor biodiversiteit.

Verzoekt:

De coalitiepartijen om in het coalitieakkoord op pagina 10 onder de kop “Natuur en Biodiversiteit” de navolgende tekst te schrappen:

Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om sloten mee te laten tellen voor de eco-regeling van het Gemeenschappelijk Land Bouwbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag

Breda, 31 mei 2023

Natuurterreinen
Algemene Waterschapspartij
Partij voor de Dieren
Partij van de Arbeid
50 PLUS

Peter von Meijenfeldt
Frans Post
Anton Arnold
Cynthia Pallandt
Ludo Maas
Annemiek Jetten
Wendy de Koning
John Voets


Status

Verworpen

Voor

AWP, OWP, Ons Water, Natuur, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA

Tegen

BBB, Waterbreed, Ongebouwd, VVD, CDA, Water Natuurlijk