Kadernota: Inscha­keling groen­blauwe brigades


23 november 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 23 november 2022,

besprekende de Kadernota 2023-2032

Overwegende dat:

  • In de commissie Waterveiligheid op 9 november jl. het belang naar voren kwam van operationele oefeningen gericht op de veiligheid van waterkeringen van het waterschap;
  • Hierbij het periodiek controleren van de waterkeringen essentieel is, hetgeen tot dusverre nog onvoldoende plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland;
  • Inzet van zogenaamde “Groenblauwe brigades” bestaande uit hiertoe geinstrueerde vrijwilligers een belangrijke ondersteunende bijdrage kan leveren aan dijkwachten, maar ook een bredere betrokkenheid kunnen hebben;
  • Uit eerdere activiteiten van het waterschap bleek dat er veel animo bestaat voor deelname aan waternatuur gerichte activiteiten van het waterschap;
  • Groenblauwe brigades van volwassenen en/of jeugdleden mogelijk ook een rol kunnen (gaan) spelen bij andere taken van het waterschap;
  • Van deze inzet een positief effect is te verwachten voor de bekendheid van en betrokkenheid bij het waterschap,

Verzoekt het dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta:

  1. Om uiterlijk in Q2 van 2023 in beeld te brengen of en hoe “Groenblauwe brigade(s)” een rol kunnen spelen bij het waterbeheer en met name bij een periodieke controle van primaire en secundaire waterkeringen;
  2. Aan te geven op welke wijze, mogelijk als pilot, het waterschap in overleg met partners zal overgaan tot stimulering en werving van vrijwilligers voor dergelijke brigade(s).

En gaat over tot de orde van de dag.

Water Natuurlijk

Karin van den Berg, Tiny Arts

Fractie Natuurterreinen

Peter von Meijenfeldt

Partij van de Arbeid

Wendy de Koning-Bogers, Henk Schouwenaars

Partij voor de Dieren

Cynthia Pallandt, Ellen Putman


Status

Ingediend

Voor

Natuur, VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Bedrijven

Tegen