Kadernota: Motie droogte


23 november 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 23 november 2022,

besprekende de Kadernota 2023-2032

Overwegende dat:

  • De bevindingen van de adviescommissie Droogte klip en klaar zijn: ‘Zonder water, geen later’, zoals de titel van hun rapport luidt;
  • De adviescommissie Droogte ons eens temeer bewust maakt van de urgentie. “De grote vraagstukken van de toekomst, waar droogte ook toe behoort, vragen dat we vandaag beginnen met handelen: de toekomst is nu!”;
  • Een reeks van jaren met grote droogte, die nog altijd voortduurt, het belang onderstreept van ‘geen woorden, maar daden’;
  • Het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg op 15 december 2021 het Grondwaterconvenant 2021-2027 ondertekende met als conclusie dat concrete voorstellen nodig zijn om de grondwaterbalans in het werkgebied van ons waterschap te herstellen en te bewaken;
  • In de Kadernota 2023-2032 naar ons idee niets of minstens te weinig van die urgentie en voortvarende aanpak is terug te vinden.

Draagt het dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta op:

  1. Om spoedig na de bijeenkomst op 7 december a.s. van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg het gezamenlijke actieplan ter behandeling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
  2. Op basis hiervan een voorstel uit te werken en gelijktijdig met voorgaand punt voor te leggen aan het Algemeen Bestuur over de wijze waarop het waterschap uitwerking zal geven aan het actieplan en welke activiteiten hieruit in 2023 en volgende jaren gaan voortvloeien.

En gaat over tot de orde van de dag.

Water Natuurlijk

Karin van den Berg, Tiny Arts

Fractie Natuurterreinen

Peter von Meijenfeldt

Partij van de Arbeid

Wendy de Koning-Bogers, Henk Schouwenaars

Partij voor de Dieren

Cynthia Pallandt, Ellen Putman


Status

Aangenomen

Voor

Natuur, VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Bedrijven

Tegen

Lees onze andere moties

Verbod gebruik van glyfosaathoudende middelen ook bij pachtovereenkomsten van langer dan 1 jaar

Lees verder

Kadernota: Inschakeling groenblauwe brigades

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer