Open deuren


26 april 2023

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 26 april 2023,

Constaterende dat:

 • De informatieklapper ‘Waterschapsbestuur in beweging’ ons als Algemeen Bestuursleden meegeeft om de participatie van de burger te verbeteren en tegelijk de zichtbaarheid van het AB voor diezelfde burger te vergroten.
 • Onze besluitvormende AB vergaderingen altijd openbaar toegankelijk behoren te zijn.
 • Het kweken van burgerparticipatie aan de basis begint, zoals een bloem vanuit de wortel groeit.

Overwegende dat:

 • De besluitvormende AB vergaderingen op dit moment zelden geïnteresseerde bezoekers trekken.
 • De wél aanwezige bezoekers aan een besluitvormende AB vergadering nu nog vaak voor een gesloten deur staan, en soms zelfs moeten aanbellen.
 • Ook de receptie op moment van vergaderen niet altijd bemensd blijkt, zodat men iemand uit het AB moet kennen om toegang te verkrijgen tot onze openbare AB vergadering.
 • Zelfs de toiletten naast onze vergaderruimte tijdens besluitvormende AB vergaderingen achter ‘slot en grendel’ zitten.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

 • Op de momenten dat het Algemeen Bestuur voor een besluitvormende vergadering bijeen is de voordeur automatisch te openen.
 • Ook de deur naar de toiletten naast de multi-functionele vergaderruimte op de hierboven bedoelde tijdstippen voor iedereen te openen.
 • Enkele Brabantse Delta banners of vlaggen buiten én binnen te plaatsen tijdens de bovengenoemde AB vergaderingen, zodat de bezoeker ons van een afstand herkent. (Vgl. stembureaus tijdens verkiezingsdagen).
 • De bezoeker gastvrij te ontvangen, bijvoorbeeld door voor de duur van de AB vergaderingen een gastvrouw of gastheer in te schakelen (dus geen bewaker!) die mensen naar de zaal vergezelt, zodat zij zich welkom en thuis voelen.
 • Om in de toekomst meer bezoekers naar AB vergaderingen te trekken een communicatiestrategie te ontwikkelen. Te denken valt daarin onder meer aan het tijdig en prominent aankondigen van AB vergaderdata op social media, in (lokale) kranten en andere media. Ook zou er bijvoorbeeld een klas uit het (hoger) onderwijs kunnen worden uitgenodigd, en zouden er samenvattingen van besluitvormende AB vergaderingen op YouTube kunnen worden geplaatst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)
Annemiek Jetten (PvdA)

Wendy de Koning-Bogers (PvdA)


Status

Overgenomen

Voor

Tegen