Ecolo­gische gevolgen van Rith­mees­terpark Fase II


Indiendatum: 28 okt. 2020

Breda, 28 oktober 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het voorlopige plan voor Rithmeesterpark Fase II.


Geacht bestuur,

In BN deStem lazen wij op 27 oktober 2020 over de plannen van de gemeente Breda voor Rithmeesterpark Fase II[1]. Diezelfde avond woonde onze fractie wij een informatieve bijeenkomst over de betreffende plannen bij. Naar aanleiding daarvan zijn er bij ons enkele vragen gerezen.

 1. Zijn de plannen voor Rithmeesterpark Fase II bij u bekend?
 2. Hoe staat Brabantse Delta tegenover de plannen voor Rithmeesterpark Fase II? Worden er zwaarwegende bezwaren en/of voordelen gezien?
 3. Is Brabantse Delta door de gemeente geraadpleegd voor deze plannen of is er op andere wijze afstemming over geweest met het waterschap?
 4. Hebt u zicht op de invloed die uitvoering van de huidige plannen zou hebben op het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor de omliggende wateren (Turfvaart, Aa of Weerijs)? Graag uw toelichting.
 5. Bent u het met ons eens dat het – in het licht van alle uitdagingen die wij momenteel gezamenlijk hebben op gebied van natuur, klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit - niet gepast is om de handen op elkaar te willen krijgen voor de aanleg van een bedrijventerrein door het te koppelen aan de ‘versterking van natuur’, waaronder de EVZ Turfvaart? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid bij de gemeente Breda te pleiten voor het van elkaar loskoppelen van de plannen voor versterking van de EVZ en de plannen voor de aanleg van een bedrijventerrein op Rithmeesterpark II? Zo nee, waarom niet?
 7. Acht u het relevant om de uitkomsten van het onderzoek naar de natuurwaarden, en wellicht ook de analyses die de vermeende noodzaak voor de bouw van dit bedrijventerrein onderbouwen, zeer kritisch te bekijken? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is nog in de haalbaarheidsfase van het project. In het kader van de haalbaarheid heeft de gemeente wel reeds een natuurtoets laten uitvoeren door adviesbureau Antea Group. De conclusie is dat er een aantal nadere onderzoeken nodig zijn. Tevens is het studiegebied in de tussentijd naar het zuiden toe uitgebreid. De natuurtoets zal waarschijnlijk nog dit jaar worden opgeleverd maar de nadere onderzoeken naar vleermuizen en marters pas volgend jaar september.

 1. Behoort het vervangen van natuur door nieuwe bedrijfsterreinen tot een provinciale doelstelling? Zo nee, waar blijkt dat uit?
 2. Kunt u bij de gemeente Breda nagaan waarom in de communicatie met de pers wél wordt genoemd dat het project het 'natuur- en landgoederenlandschap versterkt’ maar dat niet wordt genoemd dat er nog onderzoeken moeten worden uitgevoerd naar de nu in het gebied aanwezige beschermde soorten?
 3. Bent u met ons van mening dat het voorbarig is om de komst van Rithmeesterpark II te adverteren middels een persbericht (en daarmee eventuele investeerders te enthousiasmeren), terwijl het project nog in de haalbaarheidsfase zit?
 4. Bent u met ons van mening dat uit deze werkwijze blijkt dat de komst van Rithmeesterpark II voor de autoriteiten eigenlijk geen kwestie is van haalbaarheid, maar van het simpelweg uit de weg ruimen van eventuele obstakels?
 5. Wat gebeurt er met Rithmeesterpark II en III wanneer er beschermde soorten worden aangetroffen in het projectgebied? En wat gebeurt er met de beschermde soorten in kwestie?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.bndestem.nl/breda/breda-zoekt-de-grenzen-op-bedrijven-tot-aan-de-aa-of-weerijs~a1448e9b/

Indiendatum: 28 okt. 2020
Antwoorddatum: 17 nov. 2020

 1. Ja.
 2. Het waterschap beoordeelt plannen op de waterhuishoudkundige aspecten. Ons beeld is dat de ruimte in casu beperkt is vanwege de aanwezige afvalwaterleiding, waterlopen en natuurfuncties. Qua drooglegging zijn er ook uitdagingen.
  Er is ook gewezen op de risico’s van wateroverlast bij hoge waterstanden in de Turfvaart. Tegelijk zijn er ook kansen voor een inrichting waarbij waterberging en ecologie elkaar kunnen versterken. Dit echter afhankelijk van de verdere uitwerking van de plannen. We hebben in het gebied als waterschap geen specifieke opgave.
 3. In het kader van het watertoetsproces is een en ander ambtelijk besproken met de gemeente, net als bij ieder ruimtelijk plan. Ook heeft het waterschap samen met de gemeente input gegeven aan het door de gemeente Breda hiervoor ingehuurde adviesbureau over eisen en randvoorwaarden behorende bij het plan.
 4. De betrokkenheid van het waterschap is nog niet verder gegaan dan het leveren van input voor de aanwezige waterhuishouding, eisen en randvoorwaarden. Er zijn schetsen met mogelijke kavelindelingen getoond, waar ook ambtelijk opmerkingen bij zijn geplaatst. Naar wij begrijpen werkt het door de gemeente Breda ingeschakelde ingenieursbureau een en ander nu verder uit tot een definitief plan. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling niet leidt tot verslechtering van de kwalitatieve en kwantitatieve situatie van de waterhuishouding.
 5. De locatie is uitdagend qua waterhuishouding en ook de aanwezigheid van de afvalwaterleiding. Het bedrijventerrein kan potentieel tot een plus leiden voor het watersysteem van de Turfvaart, zowel voorkwaliteit, als kwantiteit. In die zin is er voor ons winst te behalen.
 6. Nee, de EVZ is hier al gerealiseerd. Het bedrijventerrein is het hoofddoel van de ontwikkeling. Wij hebben niet het beeld dat hier sprake is van een gecombineerde opgave en dat ‘slechts’ de zone van de Turfvaart wordt meegenomen als plus op het plan.
 7. Ja, onderzoeken naar de effecten voor de waterhuishouding en aanwezige natuurwaarden evenals kansen en risico’s moeten, zoals altijd, kritisch (door waterschap en gemeente) worden bekeken. De noodzaak van de bouw van het bedrijventerrein is verder ter beoordeling van de gemeente. Het waterschap gaat hier niet over.
 8. Vragen met betrekking tot flora & fauna, ecologie, economie en communicatie behoren niet tot de toetsende bevoegdheid van het waterschap. De gemeente heeft aangegeven deze vragen mee te nemen in de Nota van beantwoording die door de gemeente wordt opgesteld naar aanleiding van de informatie avond. De gemeente verwacht dat deze nota van beantwoording voor het einde van november wordt gepubliceerd.
 9. Zie het antwoord bij vraag 7.
 10. Zie het antwoord bij vraag 7.
 11. Zie het antwoord bij vraag 7.
 12. Zie het antwoord bij vraag 7.