Hoe voorkomen we dat bedreigde dier­soorten het haasje worden?


Indiendatum: 8 nov. 2020

Breda, 8 november 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het nieuws dat konijnen en hazen zijn toegevoegd aan de rode lijst met bedreigde dieren[1][2].


Geacht bestuur,

Deze week vernamen wij het trieste nieuws dat konijnen en hazen inmiddels bedreigde diersoorten zijn in Nederland. Wij verkennen graag de rol die het waterschap kan en wil spelen in het aanpakken van oorzaken daarvan, en het wegnemen van extra factoren die zorgen voor het sterven van wilde konijnen en hazen.

In beide bronnen die wij aanhalen, laat de Zoogdierenvereniging zien dat akkers met daarop één soort gras voor hazen niet voedzaam zijn, en dat de dieren in plaats daarvan behoefte hebben aan kruidenrijk grasland met akkerranden waar zij zich in kunnen verschuilen.

 1. Is het Dagelijks Bestuur met de Partij voor de Dieren eens dat wij als waterschap een rol kunnen spelen in het vergroten/verbeteren van de leefomgeving van konijnen en hazen?
 2. Het DB heeft aangegeven het pachtbeleid op korte termijn te gaan herzien. Is het DB bereid hier voorwaarden over kruidenrijk grasland en akkerranden in mee te nemen? Zo nee, waarom niet?
 3. In hoeverre zorgt Brabantse Delta nu al voor een begroeiing van dijken, oevers en dergelijken, die voedzaam is voor hazen en/of konijnen? Ziet u hier nog verbetermogelijkheden in die u bereid bent te onderzoeken?

Op zowel konijnen als hazen mag op dit moment nog gejaagd worden. De Tweede Kamer heeft zich echter bij meerderheid uitgesproken voor een jachtverbod op deze bedreigde soorten.[3]

 1. Bent u met ons, en met de meerderheid van de Tweede Kamer, eens dat het niet wenselijk is dat er gejaagd wordt op bedreigde diersoorten? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u bereid om bedreigde konijn en haas te beschermen door in het hernieuwde pachtbeleid op te nemen dat er niet op deze soorten gejaagd mag worden op gronden van het waterschap? Zo nee, waarom niet?

Konijnen en hazen worden soms ervaren als soorten die overlast veroorzaken. De Partij voor de Dieren ziet dit niet zo, en vindt overlast bovendien geen reden om dieren te doden. Wij zijn benieuwd hoe Brabantse Delta hier tegenover staat.

 1. Worden er in opdracht van het waterschap wel eens konijnen of hazen gedood? Is dit in het verleden gebeurd? Indien dat zo is (geweest), horen wij graag wanneer dit was, wat de aanleiding was, door welke partij dit is uitgevoerd en hoeveel dieren er zijn gedood.
 2. Indien in de vorige vraag naar voren kwam dat er wel eens in opdracht van het waterschap konijnen of hazen zijn gedood: Op welke locaties gebeurt dit? Kunt u een overzicht geven van waar het waterschap zelf opdracht geeft tot het doden van konijnen en hazen c.q. jagen toestaat?
 3. Indien in vraag 6 naar voren kwam dat er wel eens in opdracht van het waterschap konijnen of hazen zijn gedood: bent u bereid de intentie uit te spreken om in de toekomst geen opdracht te geven konijnen of hazen te doden, in ieder geval zolang zij op de lijst van bedreigde diersoorten staan? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-gaat-niet-goed-met-de-haas-en-het-konijn-ze-staan-voor-het-eerst-op-de-rode-lijst~b4a6bf0d/

[2] https://nos.nl/artikel/2355054-konijn-en-haas-op-rode-lijst-met-bedreigde-zoogdieren-otter-en-zeehond-eraf.html

[3] https://www.telegraaf.nl/nieuws/675236548/kamer-vraagt-schouten-jacht-op-hazen-en-konijnen-te-stoppen

Indiendatum: 8 nov. 2020
Antwoorddatum: 1 dec. 2020

 1. Ja, daar zijn wij het mee eens. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de inrichting en onderhoud van de terreinen in ons eigendom veelal zijn gericht op waterstaatkundige doeleinden en/of ecologische doeleinden. Het kan voorkomen dat deze doeleinden niet of niet geheel overeenkomen met het doel van verbetering van de leefomgeving van konijnen en hazen.
 2. Het dagelijks bestuur is bereid om dit in de overwegingen mee te nemen.
 3. Een standaard grasmat, gecombineerd met het door ons gevoerde kruidenrijk beheer, biedt een voedzame en gevarieerde bodem voor de voeding van hazen en konijnen. In de nieuwe maaibestekken waterkeringen en het AOWW wordt middels sinusmaaibeheer een kruidenrijke dijkbekleding nagestreefd welke bijdraagt aan de biodiversiteit.
 4. De jacht is een middel om een ‘redelijke wildstand’ te handhaven. Deze term is een wettelijke term en houdt in dat er een evenwicht is tussen voorkomen van schade enerzijds en voldoende grote wildstand voor duurzaam voortbestaan anderzijds. De afweging wanneer er wel of niet mag worden gejaagd vergt kennis van zaken, om zo het begrip ‘redelijke wildstand’ te kunnen definiëren. Binnen het waterschap is deze kennis niet aanwezig. Daarom volgen wij in ons beleid het provinciaal beleid, gemaakt door de Faunabeheereenheid Brabant. Dat beleid is vastgelegd in het Faunabeheerplan.
  Dit maakt dat we geen stelling in kunnen nemen over jacht, of meer specifiek over jacht op hazen en konijnen. We kunnen immers niet inschatten wanneer er sprake is van een ‘redelijke wildstand’.
 5. Wij sluiten aan bij het beleid van de Faunabeheereenheid, zoals verwoord in het Faunabeheerplan Brabant.
 6. We spreken in het kader van onze plicht om waterschapstaken te behartigen over ‘schade’. ‘Overlast’ is voor ons geen onderwerp van beheer/beleid. Bij schade door konijnen wordt de betreffende WBE hierop gewezen.
 7. Een verzoek tot schadebestrijding wordt alleen gedaan bij schade aan de primaire waterkering.
 8. Een verzoek tot schadebestrijding wordt alleen gedaan indien er risico is voor de waterveiligheid.

Interessant voor jou

Ecologische gevolgen van Rithmeesterpark Fase II

Lees verder

Vertel ons open hoe de hazen lopen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer