Vragen World Cleanup Day


Indiendatum: 23 sep. 2020

Breda, 23 september 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende World Cleanup Day 2020.

Geacht bestuur,

Op zaterdag 19 september vond World Cleanup Day plaats. Je eigen leefomgeving opschonen is gelukkig een behoorlijk Corona-proof activiteit, en de Partij voor de Dieren was verheugd om te zien dat er volop opschoonacties plaatsvonden. Ook waren wij er heel blij mee dat het waterschap aandacht aan World Cleanup Day besteedde aan social media. De volgende vragen hebben dan ook als doel om op een positieve manier opvolging te geven aan deze dag.

 1. Wat doet Brabantse Delta momenteel op het vlak van zwerfafvalproblematiek?
 2. Ziet u voordelen voor het waterschap, onder anderen als het gaat om waterkwaliteit, van het tegengaan van (oorzaken van) zwerfafval?

Op donderdag 17 september organiseerde Stadsjutters Breda een pre-cleanup day activiteit voor raadsleden en andere geïnteresseerden. Er werd onder anderen een presentatie gegeven over de app Litterati, waarin kan worden geregistreerd welk afval er wordt opgeruimd. Stadsjutters Breda liet ons zien wat je er zoal mee kunt, zoals identificeren welke soorten afval van welke merken er op specifieke plekken voorkomen, zodat doelgroepen die het veroorzaken maar ook producenten en verkopers van de betreffende producten gericht kunnen worden benaderd.

 1. Bent u bekend met de app Litterati?
 2. Bent u betrokken bij initiatieven zoals Stadsjutters Breda die gebruik maken van data over zwerfafval om de oorzaken van het probleem aan te pakken?
 3. Doet u iets met deze data, bijvoorbeeld wanneer deze betrekking heeft op grond of water waar het waterschap verantwoordelijk voor is?
 4. Verschillende overheden, waaronder de gemeente Oosterhout, organiseerden ook een pre-cleanup day voor hun eigen medewerkers en politici. Heeft Brabantse Delta zo’n initiatief in het verleden al eens ondernomen? Zou het DB dit willen (laten) oppakken voor Landelijke Opschoondag (maart 2021) of World Cleanup Day 2021?

In Breda werd met opgeruimde sigarettenpeuken het kunstwerk Art de la Peuqe[1] gemaakt op World Cleanup Day. In peuken zitten bestanddelen die niet na verloop van tijd door natuurlijke processen worden afgebroken. Zo zitten er plastic vezels in, die van peuken één van de grootste bijdragers maken aan de plastic soep. Daarnaast zitten er gifstoffen in die, als de peuk in water terecht komt, gevaarlijk of dodelijk kunnen zijn voor dieren. Wij horen van mensen vaak dat zij hier geen idee van hebben en denken dat het vooral gaat om papierafval.

Bij een zoektocht op de website van Brabantse Delta vonden wij 0 resultaten op de volgende woorden: sigaar, sigaren, sigaret, sigaretten, sigarettenpeuk, sigarettenpeuken, peuk, peuken, roken.

 1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat sigarettenpeuken zeer schadelijk zijn voor dier, natuur en milieu, en specifiek ook voor de waterkwaliteit? Graag uw toelichting.
 2. Ziet Brabantse Delta voor zichzelf een rol in het geven van voorlichting over de vervuiling die wordt veroorzaakt door peuken? Graag uw toelichting.
 3. Ziet Brabantse Delta mogelijkheden om bij te dragen aan het tegengaan van vervuiling door peuken? Graag uw toelichting.
 4. Bent u bereid op de website en/of social media van Brabantse Delta informatie op te nemen over vervuiling door peuken die in natuur/water terecht komen? Graag uw toelichting.

Verwijzen wij toch nog één keer naar de gemeente Breda, maar wederom hebben onze vragen echt betrekking op het waterschap. In Breda heerst er ontevredenheid over het maaibeleid, waarbij zwerfafval door de maaimachines wordt fijngehakt en verder verspreid in het gras. Het gaat onder anderen om scherpe stukjes blik, die voor dieren maar ook buiten spelende kinderen gevaarlijk zijn. Maar denkt u ook aan piepschuim, wat bijna niet meer uit de natuur te verwijderen is zodra het tot korreltjes is vermorzeld. Beleid van de gemeente is nu om vrijwilligers te vragen dit afval van tevoren op te ruimen, maar dit loopt zeker niet op rolletjes, waardoor er sprake blijft van vermorzeld afval.

Tijdens World Cleanup Day deed Partij voor de Dieren Brabantse Delta mee aan een opschoonactie in Steenakker, Breda. Daar vonden wij langs het water tot onze schrik ook door een maaier vermorzeld afval in het gras. Het gaat om het water in de Huifakkerstraat waar ook sprake is van blauwalg[2].

 1. Geeft Brabantse Delta opdracht tot maaien van oevers bij het water in de Huifakkerstraat?
 2. Hoe kan het dat er bij het maaien van dit gras afval is vermorzeld?
 3. Bent u bereid hierover contact op te nemen met de partij die deze oevers heeft gemaaid? Zo nee, waarom niet?
 4. In het kader van het AOWW vroegen wij u recentelijk of zwerfafval eerst wordt opgeruimd alvorens er gemaaid wordt. Uit het antwoord viel op te maken dat dit ‘geregeld’ is, maar meer details hebben wij niet van u verkregen. Graag willen wij alsnog weten op welke manier dit geregeld is. Wie is er in de uitvoering verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval alvorens er in opdracht van het waterschap gemaaid wordt, en op welke manier gebeurt dit opruimen?
 5. Heeft u zicht op de oorzaken van blauwalg in de Huifakkerstraat? Zo ja, kunt u deze met ons delen?
 6. Heeft zwerfafval een rol in het ontstaan van blauwalg in de Huifakkerstraat? Kunt u ons vertellen of zwerfafval, waaronder etensresten van McDonald’s die hier vlakbij gelegen is, hier een rol in hebben?
 7. Zijn er locaties bij u bekend binnen het beheergebied van ons waterschap waar zwerfafval een noemenswaardige rol speelt in het ontstaan van blauwalg?
 8. Indien het antwoord op de vorige vraag ja was: wat doet Brabantse Delta eraan om deze oorzaak weg te halen?

Wij danken u hartelijk voor uw inzet om deze vragen te beantwoorden. Op naar schone wateren en oevers!

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman
Partij voor de Dieren


[1] https://www.facebook.com/events/310897176679983

[2] https://www.bndestem.nl/braban...

Indiendatum: 23 sep. 2020
Antwoorddatum: 20 okt. 2020

 1. Bij de verlening van een vergunning voor een (bouw-)werk, zoals steigers en bruggen, nemen we voorschriften op aangaande afval wanneer de aanwezigheid van (drijf-)vuil belemmerend kan zijn voor het functioneren van het watersysteem. Toezicht en handhaving controleert of dat onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen afval verwijderen wanneer dat het goed functioneren van dat oppervlaktewaterlichaam belemmert. Naast de opruimwerkzaamheden die het waterschap zelf uitvoert, zijn er voorschriften in de bestekken opgenomen voor de aannemer dat hij ‘oneigenlijke materialen’ die vrijkomen bij de werkzaamheden op een daarvoor passende wijze moet afvoeren. Ook besteedt het waterschap aandacht op social media aan de World Cleanup Day en werkt het waterschap mee aan initiatieven van derden op het gebied van het opruimen van zwerfafval. Wanneer mogelijk stellen we materiaal beschikbaar en/of verlenen we hand en span diensten. Afgelopen jaren is op die manier samengewerkt met de stichting ‘Betrokken Ondernemers’ bij het schoonmaken van de singels van Breda. De communicatieve aandacht van deze schoonmaakactie was groot en draagt ook bij aan het belang van het voorkomen van zwerfafval in het water. Hetzelfde geldt voor het schoonmaken van de maasoevers waaraan het waterschap meewerkt. Vrijwilligers van de stichting Groen Doet Zundert werkten enkele jaren geleden mee aan het verwijderen van zwerfvuil in EVZ’s. Een ander voorbeeld is onze inzet tijdens Swim for cancer waarbij we de opschoonactie hebben ondersteund met drie veegboten, dregankers en hebben we het afval per vrachtwagen afgevoerd. Ook de maandelijkse actie van vrijwilligers op de suppen (soort surfplanken – waaraan recent wethouder Greetje Bos en daarna de burgemeester deelnamen) hebben we van materiaal voorzien. In de landelijke publiekscampagne Wat een waterbaas! die vanaf 25 oktober 2020 gaat lopen, besteden we ook aandacht aan zwerfafval en vuil in het water en langs de waterkant! In de campagne laten we door middel van aansprekende beelden zien dat Nederland vol zit met Waterbazen: mensen die met grote of kleine aanpassingen (zoals zwerfafval rapen) iets doen om te zorgen voor schoon of voldoende water in Nederland. Zo vergroten we door middel van positieve voorbeelden het waterbewustzijn.
 2. Ja, met name voor waterkwaliteit ter plaatse. Wanneer we naar het gehele werkgebied kijken, is zwerfafval in relatie tot het geheel van water relatief geen groot probleem, maar we vinden het wel belangrijk om waar mogelijk een bijdrage te leveren.
 3. Wij hebben kennis genomen van deze app.
 4. Nee, we zijn niet betrokken geweest bij genoemd initiatief.
 5. Wij zullen ons oriënteren op deze app en nagaan of deze een meerwaarde heeft in de bestrijding van zwerfvuil op gronden of wateren van het waterschap.
 6. Nee, eenzelfde initiatief is nog niet ondernomen. Wel is er in het verleden diverse malen aandacht besteed aan zwerfafval in relatie tot water, zie ook het antwoord op vraag 1. Als onderdeel van de publiekscampagne ‘Wat een waterbaas!’ is het voornemen om in het voorjaar van 2021, mits in lijn met de ontwikkelingen en voorschriften rondom het coronavirus, een regionaal event vanuit alle waterschappen te organiseren ‘Suppen voor Schoon Water’ (kayakken, fluisterboten, roeien etc.). We roepen dan in het kader van ‘Wat een waterbazen!’ onze inwoners op om met een sup over meren/rivieren/grachten te suppen en zwerfvuil ophalen. We zoeken hiervoor ook aansluiting met de gemeenten in ons werkgebied.

De kwaliteit van het water in ons beheergebied wordt bepaald door een aantal factoren. Naast waterdiepte en nutriënten vormen milieuvreemde stoffen ook een mogelijke oorzaak van het niet behalen van de waterkwaliteitsdoelen ter plekke.
Bij de beoordeling van eventuele aanpak van vervuilingsbronnen wordt eerst een analyse gemaakt van de ernst en de omvang van de vervuiling. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij medicijnresten. Het recent door het algemeen bestuur vastgestelde KRW-programma geeft invulling aan deze analyse en beoordeling. De bijdrage van sigarettenpeuken is niet (ook niet landelijk) naar voren gekomen als een prioritaire bijdrage aan de waterkwaliteitsproblematiek. Vanuit dit perspectief volgen de concrete
antwoorden op vragen 7 t/m 10:

 1. Een sigarettenpeuk heeft een negatief effect op de waterkwaliteit in zijn directe omgeving. In hoeverre dit lokale schadelijke effect ook zichtbaar is in het gehele watersysteem, is onbekend.
 2. Nee, mede vanuit de hiervoor genoemde analyse dat de bijdrage van sigarettenpeuken niet (ook niet landelijk) naar voren is gekomen als een prioritaire bijdrage aan de waterkwaliteitsproblematiek, zien wij geen rol voor het waterschap in voorlichting over vervuiling die wordt veroorzaakt door peuken en geven wij prioriteit aan de uitvoering van het KRW-programma zoals vastgesteld door het algemeen bestuur.
 3. Door communicatief aandacht te besteden aan zwerfafval, daaronder begrepen ook peuken, in het algemeen, kunnen wij bijdragen aan het voorkomen van de vervuiling hierdoor. Bijvoorbeeld tijdens de acties die als antwoord op vraag 1 staan vermeld. Binnen de publiekscampagne van de Unie van Waterschappen waaraan het waterschap meewerkt en een regionale invulling geeft, komt ook het voorkomen en opruimen van zwerfafval aan bod.
 4. Het waterschap zet bij communicatie over het onderwerp zwerfafval, daaronder begrepen ook peuken, al meerdere kanalen in, waaronder social media.
 5. Nee, het waterschap maait op deze locatie alleen vanaf het water met maaiboot met messenbalk in het water en de rand langs het water met een lage frequentie.
  De bermen en de taluds worden op deze locatie met een maaizuig-combinatie in opdracht van de gemeente gemaaid en afgevoerd. De plaatselijke bedrijfsvereniging wilde een hoger kwaliteitsniveau en uitstraling van de omgeving en voert, met toestemming van de gemeente, een gazonbeheer dat door een aannemer wordt uitgevoerd.
 6. Het zou kunnen dat het afval naar alle waarschijnlijkheid is terechtgekomen in/onder de maaibalk/klepelmaaier die door de gemeentelijke aannemer wordt gebruikt en/of de gazonmaaier die door de aannemer in opdracht van de bedrijfsvereniging wordt gebruikt.
 7. Zoals hiervoor al geschreven is, zijn de oevers hier niet gemaaid onder verantwoordelijkheid van het waterschap. Desondanks is op 15 oktober jl. dit voorval benoemd in een regulier overleg met de gemeente Breda.
 8. Zie het antwoord vraag 1. Wij voeren directie op de onderhoudsbestekken, waarin is opgenomen dat men ‘oneigenlijke materialen’ af dient te voeren. Dit begrip is expres zo ruim geformuleerd.
 9. Van de locatie Huifakkerstraat is onbekend wat de oorzaken zijn van de blauwalgen.
 10. In het algemeen is een hoge belasting met meststoffen de belangrijkste oorzaak van sterke groei van blauwalgen. In welke mate zwerfafval, waaronder etensresten, bijdraagt aan de belasting van het water aan de Huifakkerstraat met meststoffen is onbekend.
 11. Dergelijke locaties zijn bij het waterschap niet bekend.
 12. Zie het antwoord op vraag 17.

Interessant voor jou

Kan onze vispasseerbaarheid ermee door?

Lees verder

Ecologische gevolgen van Rithmeesterpark Fase II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer