Geen paarden voor ons karretje spannen


Vragen over vervoer per paar­dentram naar Bouvigne op Nassaudag Breda

Indiendatum: 2 jun. 2022

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de AB Aankondiging Open Dag Bouvigne.


Geacht bestuur,

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de historie van Breda. De vragen die wij hebben gaan over een specifiek aspect van de evenementen rondom Bouvigne tijdens de Nassaudag Breda: het vervoer per paardentram.

 1. Zijn de evenementen rondom kasteel Bouvigne (mede) door het waterschap georganiseerd of heeft het waterschap hier op enige manier invloed op gehad? Graag uw toelichting.
 2. Heeft Brabantse Delta invloed gehad op de keuze om een paardentram te gebruiken?
 3. Is het Dagelijks Bestuur het met Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van een paardentram niet diervriendelijk is? Graag uw toelichting.
 4. Is het Dagelijks Bestuur het met Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van een paardentram niet aansluit bij de ambities die Brabantse Delta heeft op gebied van dierenwelzijn, zoals bekrachtigd met de nota dierenwelzijn? Graag uw toelichting.
 5. Is het Dagelijks Bestuur bereid om te zoeken naar een diervriendelijk alternatief voor de paardentram of daarop aan te dringen bij de organisatie die voor de paardentram heeft gekozen? Waarom wel of niet?
 6. Wat is het standpunt van het Dagelijks Bestuur over het gebruik van dieren bij evenementen die raken aan het (werk van het) waterschap?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 2 jun. 2022
Antwoorddatum: 23 jun. 2022

 1. De activiteiten buiten landgoed Bouvigne zijn georganiseerd door de stichting Breda Nassaustad. De activiteiten binnen de poorten van landgoed Bouvigne zijn georganiseerd door het waterschap.
 2. Het waterschap was organisator van de activiteiten op het landgoed Bouvigne en heeft daarmee invloed hierop gehad. Dat geldt niet voor de inzet van een paardentram buiten het landgoed.
 3. Het inzetten van paarden bij een historische paardentram vormt naar onze mening geen inbreuk op het welzijn van de betrokken dieren. Wij verwijzen hierbij ook naar onze eerdere reactie per mail (d.d. 3 juni 2022).
 4. Onze ambities op het gebied van dierenwelzijn hebben betrekking op de werkzaamheden en activiteiten van ons waterschap. Zoals gezegd betrof het hier geen activiteit die onder verantwoordelijkheid van het waterschap plaats vond.
 5. Wij hebben naar aanleiding van uw vragen, bij de organisatie aandacht gevraagd voor het dierenwelzijn.
  Ook hierbij verwijzen wij naar onze eerdere reactie die u reeds per mail heeft ontvangen.
 6. In zijn algemeenheid zullen we als waterschap bij al onze werkzaamheden – ook het organiseren van evenementen - handelen volgens de beleidsvisie dierenwelzijn.