Vallen voor muskus­ratten in Dongens groen


Indiendatum: 24 apr. 2020

Breda, 24 april 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het artikel van BN deStem over plaatsing van muskusrattenvallen in een gebied dat populair is om honden uit te laten[1].

Geacht bestuur,

Gezien het grote risico op bijvangst van vallen voor muskusratten (1 op 10 vangsten is bijvangst[2]) vinden wij het gevaarlijk dat er muskusrattenvallen worden geplaatst in een Ecologische Verbindingszone, waar juist soorten voorkomen die beschermd dienen te worden door het waterschap.

 1. Bent u op de hoogte van het plaatsen van muskusrattenvallen in de betreffende EVZ?
 2. Welk type val wordt in het betreffende natuurgebied gebruikt?
 3. Bent u het met ons eens dat een bijvangst van 1 op 10 veel hoger is dan wenselijk?
 4. Bent u het met ons eens dat te alle tijde moet worden voorkomen dat beschermde diersoorten als bijvangst in een val terecht komen? Indien ja, hoe verantwoordt u de keuze om in een EVZ muskusrattenvallen te plaatsen? En indien nee, waarom niet?
 5. Worden er extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat er dieren anders dan muskusratten in deze vallen terecht komen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

In het artikel staat dat het gebied tussen de Procureurweg en de Kwartelweg een populair gebied is bij hondeneigenaren om hun hond uit te laten, ook al is dat verboden. Recentelijk besteedden de media aandacht aan verschillende honden die ernstig verwond waren geraakt door een muskusrattenval[3][4][5]). Ook in ons eigen waterschap is dit al eens gebeurd[6].

 1. Bent u bekend met de gevallen van honden die gewond zijn geraakt is muskusrattenvallen in ons waterschap?
 2. Wat doet waterschap Brabantse Delta om te voorkomen dat honden gewond raken in muskusrattenvallen?
 3. Wordt er naar uw weten in het genoemde gebied in Dongen actief gehandhaafd op het uitlaten van honden? En worden er, buiten het plaatsen van borden, maatregelen genomen om dit gebied minder aantrekkelijk te maken voor mensen om hun hond uit te laten?
 4. Zowel in het belang van de natuur als in het belang van de veiligheid van de honden, lijkt het ons goed het uitlaten van honden in het betreffende natuurgebied actief te ontmoedigen. Echter, zoals in het genoemde artikel te lezen valt, heeft die ontmoediging tot nu toe onvoldoende nut. Bent u het met ons eens dat daarom de veiligheid van honden toch ook mee moet worden genomen in de overweging om muskusrattenvallen te plaatsen in het betreffende natuurgebied? Zo ja, op welke manier doet u dit of gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid om per direct de muskusrattenvallen uit de betreffende EVZ te laten verwijderen?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman
Partij voor de Dieren

[1] https://www.bndestem.nl/oosterhout/vallen-voor-muskusratten-in-dongens-groen~a09ca36a/?referrer=https://www.google.com/

[2] Hernieuwd perspectief op bestrijding: Synthese onderzoeksprogramma muskusratten (Lezing tijdens Muskusrattensymposium in 2019

[3] https://www.rtvoost.nl/nieuws/310601/Hond-Chaessy-met-poot-vast-in-vergeten-muskusrattenklem-in-Almelo

[4] https://www.animalstoday.nl/sandra-van-de-werd-mijn-hond-muskusrattenklem-amsterdamse-bos

[5] https://www.westlanders.nu/dieren/delfland-reageert-op-ongeluk-met-rattenval-33089/

[6] https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/136038/muskusrattenklem-blijft-gebruik-ongeval-hond

Indiendatum: 24 apr. 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

 1. Ja, hiervan zijn wij op de hoogte.
 2. Indien er speurbeelden zijn dan worden op deze locatie klemmen en fuiken gebruikt.
 3. Bijvangst wordt zo veel mogelijk voorkomen. In het verleden waren de bijvangsten veel hoger. Hierop zijn diverse maatregelen getroffen waardoor het aantal bijvangsten is gedaald met 70%. In de genoemde bijvangsten is ook de bruine rat meegenomen die gezien risico’s voor de volksgezondheid wordt gezien als
  gewenste bijvangst.
  De nieuwe strategie, te weten het terugdringen tot aan de landsgrens, zal het aantal bijvangsten verder doen dalen doordat er landelijk nog maar een beperkt aantal muskusratten gevangen hoeft te worden.
 4. Ja, de inzet is om het aantal bijvangsten zo laag als mogelijk te laten zijn.
  In de bestrijding wordt zeer zorgvuldig gewerkt volgens de gedragsregels opgenomen in de gedragscode waterschappen Wet natuurbescherming voor waterschappen. Daarnaast zijn zoals hierboven aangegeven de vangsttechnieken zo ver mogelijk verbeterd ten behoeve van het doelgericht vangen van alleen
  muskusratten. De bijvangsten worden gerapporteerd en gedeeld met toezichthoudende instantie. De bijvangsten hebben geen invloed op de instandhoudingsdoelstelling van de populatie van de betreffende soort.
 5. Ja, in de gedragsregels voor muskus en beverrattenbestrijding zijn voorschriften opgenomen over het gebruik van de juiste vangmiddelen en het correct plaatsen daarvan. Daarnaast vindt er jaarlijks overleg plaats met terreinbeheerders van natuurterreinen over de betreding in specifieke gebieden
 6. Ja, hier zijn wij mee bekend. In die gevallen wordt er direct persoonlijk contact opgenomen door het waterschap en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
 7. Indien er vangmateriaal is uitgezet worden bezoekers van reglementaire hondenlosloopgebieden geïnformeerd met tijdelijke borden.
 8. In de EVZ is het uitlaten van honden verboden. Wel heeft de gemeente na de aanleg van de EVZ in samenspraak met hondenbezitters en agrariërs een strook tussen het stedelijk gebied en de EVZ aangewezen als reglementaire hondenlosloopstrook.
 9. Het waterschap voert de wettelijke taak uit binnen de gestelde kaders en landelijke strategie en met inachtneming van de boven aangehaalde gedragscodes. Het waterschap heeft vooraf contact met de gemeente over het recreatief medegebruik, beheer en onderhoud.
 10. Nee, dit past niet bij de landelijk overeengekomen strategie. Verwijdering van de muskusrattenvallen uit het gebied zal namelijk tot een nieuw groeiende populatie muskusratten leiden, een zogenaamde kraamkamer. Deze populatie verspreidt zich dan vervolgens naar het omliggende gebied. Dit heeft tot gevolg dat er meer muskusratten weggevangen zullen moeten worden. Hierdoor neemt ook het risico op bijvangsten toe.

Interessant voor jou

Secretaressedag

Lees verder

Beregening en onttrekking grondwater in relatie tot droogte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer