Secre­ta­res­sedag


Indiendatum: apr. 2020

Breda, 16 april 2020

Conform artikel 60 Reglement van Orde: Het is vandaag secretaressedag, zoals diverse media berichten[1]. Wij hebben een paar vragen rondom dit thema.

Het beroep ‘secretaresse’ is een van de weinige beroepen met een vrouwelijke naam, omdat het werk van oudsher door vrouwen werd uitgevoerd. Inmiddels is dit niet per se meer zo, maar nog altijd worden sommige beroepen bijna uitsluitend door mannen, en andere bijna uitsluitend door vrouwen, uitgevoerd.
  1. Bestaat de officiële functietitel ‘secretaresse’ binnen Brabantse Delta? Zo ja, waarom is er voor deze functietitel gekozen? Is/wordt er overwogen deze aan te passen?
  2. Zijn er binnen Brabantse Delta beroepen waarbij specifiek wordt gezocht naar een mannelijke kandidaat, dan wel specifiek naar een vrouwelijke kandidaat? Welke beroepen zijn dit, en wat is hiervoor de reden?

Wij ontvingen recentelijk het Calamiteitenbestrijdingsplan van Brabantse Delta. Hierin viel ons op dat er op bladzijde 10 de activiteit ‘Gastvrouwen balie’ genoemd wordt.

  1. Hoe kan ‘gastvrouw’ een activiteit zijn, waarom is dit niet genderneutraal geformuleerd zoals bij de andere activiteiten?
  2. Wordt er bewust naar een vrouw gezocht voor de betreffende functie?

Recentelijk werd er in de vacature voor voorzitter van de Rekenkamercommissie naar een ‘zij of hij’ gezocht, wat wij erg positief vonden. Het precieze beleid omtrent diversiteit binnen het waterschap is ons echter niet bekend.

  1. Is er binnen Brabantse Delta beleid om een bepaalde man-vrouw verhouding te bewerkstelligen, zowel in het algemeen als in specifieke functies? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom is dit er niet?
  2. Is er binnen Brabantse Delta beleid om diversiteit binnen de organisatie op andere vlakken, zoals cultuur of etniciteit, te bevorderen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom is dit er niet?
  3. Bestaan er binnen Brabantse Delta, of overkoepelend over meerdere waterschappen, personeelsnetwerken voor bijvoorbeeld vrouwen, LHBTI+ mensen of mensen met een diverse culturele of etnische achtergrond? Zo ja, (op welke manier) worden deze netwerken door Brabantse Delta gesteund?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman
Partij voor de Dieren

[1] https://www.ad.nl/ad-werkt/ook-vanuit-huis-heeft-de-secretaresse-het-druk-genoeg-ik-ben-een-vraagbaak~a5b22160/

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 29 apr. 2020

Geachte mevrouw Pallandt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons op grond van artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur vragen over het thema secretaressedag. Het beroep ‘secretaresse’ is een van de weinige beroepen, zo schrijft u in uw brief, met een vrouwelijke naam, omdat het werk van oudsher door vrouwen werd uitgevoerd. Inmiddels is dit niet per se meer zo, maar nog altijd worden sommige beroepen bijna uitsluitend door mannen, en andere bijna uitsluitend door vrouwen, uitgevoerd. U heeft hier enkele vragen over.

Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 28 april ’20 en besloten u als volgt te antwoorden.

Bestaat de officiële functietitel ‘secretaresse’ binnen Brabantse Delta? Zo ja, waarom is er voor deze functietitel gekozen? Is/wordt er overwogen deze aan te passen?

Het waterschap kent de functie bestuurs- en directiesecretaresse binnen het proces Bestuur & Communicatie. De benaming secretaresse bestaat al langere tijd en is daarmee een begrip geworden en herkenbaar voor internen en externen. Momenteel zijn er alleen dames werkzaam op deze functie. Bij de meest recente werving voor bestuurs- en directiesecretaresse is bewust gekozen voor de titel bestuur- en directiesecretaresse/secretaris. Bovendien staat er in elke vacaturetekst van Bestuur & Communicatie, dat kandidaten die niet voldoen aan het gevraagde profiel maar wel denken dat ze geschikt zijn, worden gestimuleerd om te reageren.

Daarnaast kent het waterschap ook nog de functie van secretaresse binnen het proces Facilitair. Met de organisatieontwikkeling Buiten Gewoon Doen en de daaruit voortvloeiende reorganisatie “decentralisatie secretarieel administratieve ondersteuning”, wordt de functie van secretaresse per 1 juni 2020 gewijzigd in de functie secretarieel administratief ondersteuner.

Zijn er binnen Brabantse Delta beroepen waarbij specifiek wordt gezocht naar een mannelijke kandidaat, dan wel specifiek naar een vrouwelijke kandidaat? Welke beroepen zijn dit, en wat is hiervoor de reden?

Er zijn binnen het waterschap geen functies waar specifiek wordt gezocht naar een mannelijke of vrouwelijke kandidaat.

Wij ontvingen recentelijk het Calamiteitenbestrijdingsplan van Brabantse Delta. Hierin viel ons op dat er op bladzijde 10 de activiteit ‘Gastvrouwen balie’ genoemd wordt. Hoe kan ‘gastvrouw’ een activiteit zijn, waarom is dit niet genderneutraal geformuleerd zoals bij de andere activiteiten?

Wij zijn het met u eens dat gastvrouw geen activiteit is. Gastvrouw is een functienaam die binnen het waterschap wordt gebruikt en er wordt momenteel gezocht naar een passende genderneutrale functienaam, zoals hospitality medewerker. Zodra de betrokken actoren hier overeenstemming over hebben, wordt de naamswijziging per direct doorgevoerd. Wij gaan ervan uit dat dit rond 1 mei is afgerond.

Wordt er bewust naar een vrouw gezocht voor de betreffende functie?

In de wervingsteksten werden bewust de termen gastvrouw en gastheer gebruikt. Er hebben uiteindelijk alleen maar vrouwelijke kandidaten gesolliciteerd, maar een man was natuurlijk van harte welkom. Recentelijk werd er in de vacature voor voorzitter van de Rekenkamercommissie naar een ‘zij of hij’ gezocht, wat wij erg positief vonden. Het precieze beleid omtrent diversiteit binnen het waterschap is ons echter niet bekend.

Is er binnen Brabantse Delta beleid om een bepaalde man-vrouw verhouding te bewerkstelligen, zowel in het algemeen als in specifieke functies? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom is dit er niet?

Het waterschap is groot voorstander van diversiteit in teams, zoals verschil in sekse, leeftijd, etniciteit etc. Bovendien kent het werken met gemengde teams veel voordelen, bijvoorbeeld als het gaat om creativiteit, innovatie en werksfeer. Daarnaast draagt het bij aan goed werkgeverschap en een positief imago van het waterschap. In beginsel is er geen beleid dat louter is gericht op het bereiken van een bepaalde man-vrouw verhouding. Wel is er, samen met de andere Brabantse Waterschappen, een breed en gezamenlijk aannamebeleid. Hierin is specifiek aandacht voor doelgroepen. Er wordt gezorgd voor bewustwording van diversiteit tijdens werving- en selectieprocedures. Deze procedures verlopen volledig volgens de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling. Binnen het uitgangspunt “de beste persoon op de juiste plek” wordt ook gekeken naar de positie van bepaalde doelgroepen tijdens de procedure.

Is er binnen Brabantse Delta beleid om diversiteit binnen de organisatie op andere vlakken, zoals cultuur of etniciteit, te bevorderen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom is dit er niet?

Het bij antwoord 5 genoemde aannamebeleid voorziet in diversiteit op alle vlakken, dus ook cultuur en etniciteit. Daarnaast heeft het waterschap op basis van de Wet Banenafspraak en Participatiewet doelstellingen geformuleerd voor het aantrekken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier is apart budget voor gereserveerd. Deze medewerkers worden in beginsel niet geplaatst op reguliere arbeidsplaatsen, maar veelal gedetacheerd.

Bestaan er binnen Brabantse Delta, of overkoepelend over meerdere waterschappen, personeelsnetwerken voor bijvoorbeeld vrouwen, LHBTI+ mensen of mensen met een diverse culturele of etnische achtergrond? Zo ja, (op welke manier) worden deze netwerken door Brabantse Delta gesteund?

Ja, er is sinds 1998 het Waterlelienetwerk, een landelijk netwerk voor en door vrouwelijke waterschapsbestuurders. Een netwerk dat vrouwen in waterschapsbesturen de mogelijkheid wil geven om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is onder meer contact met dit netwerk op ambtelijk niveau in de aanloop naar de waterschapverkiezingen over het stimuleren van vrouwen om op verkiesbare plaatsen te gaan staan. Desgevraagd geven wij het Waterlelienetwerk dan een podium. Er zijn geen andere (overkoepelende) personeelswerken op de door u bedoelde gebieden, maar mochten die er komen, dan staan wij open voor een gesprek over ondersteuning.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van orde AB en de spelregels worden uw brief en onze antwoorden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 mei 2020 en gepubliceerd op de website van het waterschap.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Vervolgvragen afschotvergunning bever

Lees verder

Vallen voor muskusratten in Dongens groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer