Vervolg­vragen afschot­ver­gunning bever


Indiendatum: apr. 2020

Breda, 7 april 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur als reactie op de antwoorden van het Dagelijks Bestuur op onze vragen van 12 maart met betrekking tot bevers.


Geacht bestuur,

Wij hebben ditmaal slechts één vraag die wij u willen stellen:

Waarom heeft de portefeuillehouder, en het hele Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur niet op de hoogte gebracht van de ‘ongelukkige verschrijving’ die de indruk wekte dat er in de begroting 2020 gedoeld werd op een afschotvergunning voor bevers in plaats van beverratten – niet toen er een discussie over losbarstte bij de bespreking van de begroting, niet toen er moties en amendementen over werden ingediend, niet toen de media er meerdere malen aandacht aan besteedden, en niet in antwoord op schriftelijke vragen – en verschaft u hier nu pas, bij de zoveelste set vragen, duidelijkheid over?

Wij zien uw reactie tegemoet.

Partij voor de Dieren

Cynthia Pallandt

Ellen Putman

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 29 apr. 2020

In antwoord op uw boven aangehaalde brief waarin u op grond van artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur één vraag stelt over vermeende beverafschot berichten wij u het volgende.

Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 28 april ’20 en besloten u als volgt te antwoorden.

Ons standpunt hebben wij verwoord in onze brief van 21 januari 2020: “De bever is welkom in het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta. In sommige delen van het gebied, namelijk in de beschermingszones van de waterkeringen, is de bever niet welkom omdat hij met zijn graverijen een gevaar vormt voor de veiligheid van het achterliggende land. Tot nu toe kan het waterschap met de mogelijkheden die het beverprotocol biedt (het herstellen van graverijen en verwijderen van beverburchten uit de beschermingszone van de kering) de veiligheid garanderen. Het waterschap voorziet dat - net als in de provincie Limburg - de draagkracht van het gebied over een aantal jaar bereikt zal zijn. Dat zal resulteren in een zodanig grote beverpopulatie dat de veiligheid van keringen niet langer gewaarborgd kan worden. Hoe om te gaan met het overschrijden van de draagkracht is een vraagstuk dat met het AB van het waterschap alsook met de provincie zorgvuldig besproken zal moeten worden.” De afweging over het overschrijden van de draagkracht van een gebied door een groeiende beverpopulatie wordt derhalve vanuit het aspect Veiligheid breed benaderd waarbij ook steeds de portefeuillehouder Dierenwelzijn wordt betrokken.

Het dagelijks bestuur heeft altijd in de berichtgeving aan het algemeen bestuur en de omgeving een zo eenduidig mogelijke boodschap voor ogen. Zo ook in dit geval. In de bespreking in het algemeen bestuur heeft de portefeuillehouder e.e.a. dan ook proberen te verduidelijken. Dat dit in uw optiek onvoldoende verhelderend was in samenhang met de uiterst ongelukkige verschrijving (bevers had moeten zijn: beverratten) betreurt het dagelijks bestuur dan ook. Eens te meer nu verheldering niet enkel een grote inspanning van de fracties heeft gevergd, maar ook van de ambtelijke organisatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van orde AB en de spelregels worden uw brief en ons antwoord geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 mei 2020 en op de website van het waterschap geplaatst.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Vragen over bevers naar aanleiding van verschillende berichtgeving

Lees verder

Secretaressedag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer