Vang de water­mon­sters


Indiendatum: jan. 2020

Breda, 10 januari 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het Citizen Science-project ‘Vang de watermonsters’[1] van Natuur & Milieu en ASN Bank.


Geacht bestuur,

  1. Bent u bekend met het genoemde Watermonsters-onderzoek?

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de waterkwaliteit in een overgroot deel van de onderzochte wateren slecht of matig is.

  1. Weet u hoe de onderzoeksresultaten zijn voor wateren binnen het beheergebied van ons waterschap?[2] Zo ja, gelieve deze met ons te delen – hoe zit de verhouding tussen slechte/matige/goede kwaliteit bij onze wateren, en eventuele toelichting daarop. Zo nee, wilt u deze opvragen en het dan alsnog met ons delen? Als u dit niet wilt doen, waarom niet?
  2. Leiden de onderzoeksresultaten (zowel de algemene, als die met betrekking tot ons beheergebied) tot nieuwe inzichten dan wel extra kennis over waterkwaliteit? Zo ja, gelieve deze met ons te delen.
  3. Indien het antwoord op de vorige vraag ‘ja’ was, welke acties wil of gaat het Dagelijks Bestuur in gang zetten om te acteren op de bevindingen uit het onderzoek omtrent onze wateren?

In de publiekssamenvatting van het onderzoek staat dat er dit jaar een nieuw onderzoek gedaan zal worden, waarbij de samenvatting met onder anderen waterschappen wordt opgezocht.

  1. Is Brabantse Delta reeds benaderd over dit onderzoek / deze samenwerking?
  2. Is Brabantse Delta bereid mee te werken aan dit onderzoek?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

[1] https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2019/12/Publiekssamenvatting-Citizen-Science-project.pdf

[2] Zie bladzijde 22 van het uitgebreide onderzoeksrapport: https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2019/12/Onderzoeksrapport-Citizen-Science-Waterkwaliteit.pdf. Er zijn bijna 100 metingen in onze provincie gedaan.

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 12 feb. 2020

Geachte mevrouw Pallandt,

Uw artikel 60 vragen over het onderwerp "Vang de watermonsters" hebben wij in goede orde ontvangen.

Uw vragen zijn besproken in onze vergadering van 11 februari 2020 en besloten u als volgt te antwoorden. Onderstaand treft u steeds per vraag ons schuingedrukte antwoord aan.

Bent u bekend met het genoemde Watermonsters-onderzoek?

Ja, waterschap Brabantse Delta is bekend met dit onderzoek. Een aantal medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek. Er is na aftoop van het onderzoek een inhoudelijk gesprek geweest tussen Natuur en Milieu en de beleidsmedewerkers waterkwaliteit van het waterschap. Daarnaast is er een senior adviseur waterbeheer van het team Kennis nauw betrokken bij het onderzoek en het vervolg daarop.

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de waterkwaliteit in een overgroot deel van de onderzochte wateren slecht of matig is.

Weet u hoe de onderzoeksresultaten zijn voor wateren binnen het beheergebied van ons waterschap? Zo ja, gelieve deze met ons te delen - hoe zit de verhouding tussen slechte/matige/goede kwaliteit bij onze wateren, en eventuele toelichting daarop. Zo nee, wilt u deze opvragen en het dan alsnog met ons delen? Als u dit niet wilt doen, waarom niet?

Er zijn in het beheersgebied van ons waterschap 30 metingen ingestuurd, waarvan er 4 een slechte, 79 matige (of gemengd beeld) en 6 goede kwaliteitsscore hebben gekregen. Deze verhouding komt overeen met het beeld voor de Provincie Noord-Brabant en het landelijke beeld.

De metingen zijn tevens per punt bekeken en vergeleken met bestaande kennis en waterkwaliteitsdata van het waterschap. Vele metingen zijn uitgevoerd in zeer kleine wateren, inclusief vijvers in achtertuinen, slootjes <1 meter breed en stadswatertjes waarvan de specifieke waterkwaliteitskennis bij het waterschap ontbreekt. Hiermee wordt meteen de kracht van dit onderzoek getoond; er worden wateren bemonsterd waar we nog we¡n¡g kennis van hebben. De kwaliteits-scores reflecteren de bekende
waterkwaliteit van het gebied waarin deze kleine wateren liggen en zijn dus niet verrassend. De algemene conclusies gelden ook voor ons werkgebied.

Leiden de onderzoeksresultaten (zowel de algemene, als die met betrekking tot ons beheergebied) tot nieuwe inzichten dan wel extra kennis over waterkwaliteit? Zo ja, gelieve deze met ons te delen.

De onderzoeksresultaten sluiten aan bij de inzichten die ook uit de watersysteemanalyses komen. Deze watersysteemanalyses zijn voor een ieder inzichtelijk en opvraagbaar. Voor de AB leden zijn de watersysteemanalyses terug te vinden op iBabs.

Indien het antwoord op de vorige vraag 'ja' was, welke acties wil of gaat het Dagelijks Bestuur in gang zetten om te acteren op de bevindingen uit het onderzoek omtrent onze wateren?

De resultaten sluiten aan bij de inzichten die het waterschap heeft opgedaan op basis van onder anderen de KRW Watersysteemanalyses. De inzet van het waterschap (en alle andere relevante partijen) om de waterkwaliteit te verbeteren blijft dan ook onverminderd groot en urgent. Het onderwerp Waterkwaliteit komt ook aan bod tijdens één van de thema-avonden voor het algemeen bestuur ten behoeve van de Kadernota, Waterbeheerprogramma en Begroting.

In de publiekssamenvatting van het onderzoek staat dat er dit jaar een nieuw onderzoek gedaan zal worden, waarbij de samenvatting met onder anderen waterschappen wordt opgezocht.
Is Brabantse Delta reeds benaderd over dit onderzoek / deze samenwerking?

Ja, het waterschap Brabantse Delta is benaderd over dit onderzoek.

Is Brabantse Delta bereid mee te werken aan dit onderzoek?

Ja, het Waterschap Brabantse Delta heeft al toegezegd om mee te werken aan dit onderzoek. Het onderzoek draagt namelijk bij aan het vergroten van het bewustzijn van de inwoners in het gebied, en biedt ons meer kennis over specifieke locaties.

Uw brief en ons antwoord daarop worden conform het reglement van orde AB de spelregels algemeen bestuur geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 26 februari 2020 en geplaatst op de website van het waterschap. Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur