Verlaging waterpeil Wilhel­mi­na­kanaal


Indiendatum: okt. 2019

Breda, 31 oktober 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de mogelijk voorgenomen verlaging van het waterpeil in het Wilhelminakanaal te Tilburg.


Geacht bestuur,

In mei 2019 was er sprake van dat het waterpeil in het Wilhelminakanaal te Tilburg mogelijk met 30 cm zou kunnen worden verlaagd, in een artikel van BN deStem werd tevens aangegeven dat een peilverlaging een negatieve invloed zou hebben op de flora en fauna (en bebouwing)[1].

  1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t een mogelijke verlaging?
  2. Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatieve invloed heeft op de natuur en natuurontwikkeling van de ecologische verbindingszone en het beekherstel van de Oude Leij in Tilburg[2]? Zo ja wat voor invloed heeft de verlaging, zo nee waarom niet?
  3. Worden bij het verlagen van het waterpeil de investeringen die gedaan zijn in de bovengenoemde ecologische verbindingszone teniet gedaan?
  4. Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatieve invloed heeft op het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen van akkers?
  5. Als het waterpeil verlaagd wordt, hoe gaat u om met de gevolgen hiervan?

Sinds 2000 is het waterschap (en/of haar rechtsvoorgangers) betrokken bij het Wilhelminakanaal te Tilburg. Uit het rapport “Reconstructie van een lang en glad pad naar verbreding van het Wilhelminakanaal Tilburg” d.d. 23 oktober 2017 blijkt dat u regelmatig uw zorgen hebt geuit inzake dit project en ook leerpunten hebt aangegeven[3].

  1. Is het waterschap momenteel betrokken bij dit project, en zo ja op welke wijze?
  2. Indien u niet betrokken bent, waarom bent u niet meer betrokken? En bent u bereid om hier weer een meer actieve rol in te hebben?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren

[1] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/alarm-over-desastreuze-waterpeilverlaging-reeshof-voorbarig~a034bd25/

[2] https://www.brabantsedelta.nl/beekherstel-ecologische-verbindingszone-reeshofweide-en-lange-rekken

[3] http://onderzoeksbank.brabant.nl/onderzoeksbank/download?id=328&onderzoek=236/

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 12 nov. 2019

Geachte mevrouw Pallandt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons op grond van artikel 60 Reglement van orde algemeen bestuur vragen over de mogelijke verlaging van het waterpeil van het Wilhelminakanaal door Rijkswaterstaat (RWS). Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 12 november 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is te smal voor grote binnenvaartschepen, waardoor bedrijven langs het water niet optimaal bereikbaar zijn. Door de opwaardering van het kanaal, de bouw van de nieuwe Sluis lll en door Sluis ll groter te maken, wordt dit deel van Noord-Brabant beter bereikbaar. Eén van de maatregelen die RWS wil doorvoeren, is een verlaging van het peil van het Wilhelminakanaal met 30 cm.

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. een mogelijke verlaging?

De besluitvorming over de verlaging van het waterpeil van het Wilhelminakanaal bevindt zich in de afrondende fase. Besluitvorming wordt verwacht eind 2019/begin 2020.

Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatieve invloed heeft op de natuur en natuurontwikkeling van de ecologische verbindingszone en het beekherstel van de Oude Leij in Tilburg? Zo ja wat voor invloed heeft de verlaging, zo nee waarom niet?

Onderzoeken wijzen uit dat er geen gevolgen zijn te verwachten. De invloedscontouren van het Wilhelminakanaal reiken niet zo ver.

Worden bij het verlagen van het waterpeil de investeringen die gedaan zijn in de bovengenoemde ecologische verbindingszone teniet gedaan?

Nee.

Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatieve invloed heeft op het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen van akkers?

Geohydrologisch onderzoek wijst uit dat dit niet aan de orde zal zijn.

Als het waterpeil verlaagd wordt, hoe gaat u om met de gevolgen hiervan?

Antwoord: RWS is beheerder van het Wilhelminakanaal en dus ook verantwoordelijk, Indien er daadwerkelijk negatieve gevolgen zijn, dan zullen wij RWS daarop aanspreken.

Sinds 2000 is het waterschap (en/of haar rechtsvoorgangers) betrokken bij het Wilhelminakanaal te Tilburg. Uit het rapport "Reconstructie van een lang en glad pad naar verbreding van het Wilhelminakanaal, Tilburg" d.d. 23 oktober 2017 blijkt dat u regelmatig uw zorgen hebt geuit inzake dit project en ook leerpunten hebt aangegeven.
Is het waterschap momenteel betrokken bij dit project, en zo ja op welke wijze?

Het waterschap is nauw betrokken bij dit project. Zo controleert bijvoorbeeld een medewerker van het waterschap de uitkomsten van het geohydrologisch onderzoek.

Indien u niet betrokken bent, waarom bent u niet meer betrokken? En bent u bereid om hier weer een meer actieve rol in te hebben?

Zie het antwoord bij vraag 6.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van orde AB wordt uw brief en ons antwoord daarop geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 november 2019 als ingekomen stuk.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Blauwalg rondom hoofdkantoor Brabantse Delta

Lees verder

De oprukkende bever

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer