Vissterfte en droog­staande sloot in Sprang-Capelle


Indiendatum: 1 aug. 2022

Breda, 1 augustus 2022

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur over vissterfte en droogstaande sloot in Sprang-Capelle.


Geacht bestuur,

Door een inwoner van Waalwijk werd onze fractie gewezen op de ingezonden brief ‘Een geval van natuurmishandeling door toedoen van waterschap’ op de site van Waalwijk Nieuws[1].

 1. Kunt u uitleggen wat er dit jaar bij het betreffende slootje is misgegaan?
 2. Enkele vragen rondom de duiker:
  1. Waarom is er hier gekozen voor het plaatsen van een duiker?
  2. Heeft deze duiker tot zover de gewenste resultaten opgeleverd?
  3. Waarom is er niet meteen / zo snel mogelijk opgetreden toen geconstateerd werd dat het water uit de sloot door twee openstaande duikers direct het kanaal inliep?
  4. Speelt dit probleem ook bij duikers op andere locaties?
  5. Is er een protocol om met zulke situaties om te gaan?
  6. Ziet het waterschap hierin verbeterpunten?
 3. Vragen rondom de vissterfte:
  1. Wat is de oorzaak van de vissterfte eerder dit jaar in deze sloot?
  2. Welke rol heeft het waterpeil hierin gespeeld?
  3. Kunt u ons toelichting geven over het verhaal dat er vissen zouden zijn gedumpt door een visvereniging?
  4. Wat zijn voor ecologie en dierenwelzijn volgens u de gevolgen van het leeg komen te staan van de sloot?
 4. Hoe kan het dat deze situatie moest worden opgemerkt door een oplettende burger en dat het niet door het waterschap zelf werd geconstateerd?
 5. Zijn er naar uw mening door het waterschap fouten gemaakt rondom deze sloot die een aanzienlijke rol hebben gespeeld in de sterfte van vissen en mogelijk ook andere dieren?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20220730/ingezonden-een-geval-van-natuurmishandeling-door-toedoen-van-waterschap/

Indiendatum: 1 aug. 2022
Antwoorddatum: 17 aug. 2022

 1. Tussen de uitvoering van de werkzaamheden in de Westelijke Langstraat en het opzetten van het peil is de watertoevoer, in combinatie met droogte, ontoereikend geweest.
 2. Antwoorden:
  1. Er is geen duiker geplaatst maar een gemaal met een afvoerleiding met een terugslagklep die uitkomt in
   het ZAK (Zuiderafwateringskanaal).
  2. Omdat het gemaal nog niet draait en het peil in het ZAK nog niet omhoog staat, heeft dit nog niet het
   gewenste resultaat opgeleverd.
  3. De leegloop vond plaats in het weekend. Hierop is maandag direct gehandeld: De watertoevoer is open
   gemaakt en de terugslagklep is dicht gezet met als resultaat dat er meteen weer water in is gekomen.
  4. Nee.
  5. Als waterschap dienen we het peil te voeren conform peilbesluit. Als het peil afwijkt, komen de
   peilbeheerder en buitenmedewerkers in actie om het peil conform peilbesluit te voeren.
  6. Ja, extra waakzaamheid in de Westelijke Langstraat bij watersysteemwijzigingen in combinatie met
   (extreme) droogte. Daarnaast hebben we voor meldingen in de Westelijke Langstraat, gebiedsgerichte
   werkafspraken gemaakt voor de behandeling van vragen, meldingen en klachten in de vorm van een loket
   (front- en backoffice). Op die manier kunnen we in samenwerking met de omgeving en de betrokken collega’s adequaat en integraal optreden tegen dergelijke situaties.
  1. Op de locatie in het artikel (“Schoolstraat”) zijn eerder dode vissen aangetroffen, in april 2022. Deze waren onder meer afkomstig van de Wendelnesseweg-Oost. Hierop is toen meteen ad-hoc gereageerd en er werd een visambulance ingezet (Sportvisserij Zuidwest Nederland - VISambulance in actie in Dinteloord (sportvisserijzwn.nl)). Daarnaast is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit en werden er geen afwijkende waarden waargenomen. Ook zuurstof, pH en temperatuur waren van normale range. De oorzaak is waarschijnlijk dat er na de winterperiode te veel vissen op een locatie aanwezig waren en hierdoor een stressreactie is ontstaan (dit gebeurt helaas vaker).
  2. Geen want het waterpeil is tot voor het weekend van 30 juli niet veranderd.
  3. Een plaatselijke bewoner en lokale visser wist in april een medewerker van het waterschap mee te delen dat er in het verleden vissen uit de haven gevangen werden en werden geplaatst in de watergang Wendelnesseweg- Oost. Of deze verhalen correct zijn, kon niet worden geverifieerd.
  4. Het droogstaan van de sloot heeft geen positief effect gehad op ecologie en op de dieren die in dit water leven. Gelukkig is de bodem niet geheel opgedroogd en is het water maandag 1 augustus 2022 terug op peil gebracht.
 3. Het waterschap kan niet dagelijks iedere sloot in het beheergebied controleren op peilhoogte. We zijn oplettende burgers erg dankbaar voor het doorzetten van meldingen van afwijkende waterstanden. Op die manier kunnen we samen met de omgeving, onze dienstverlening en waterschapstaak verbeteren. De frontoffice is het aanspreekpunt voor vragen en meldingen. Zij worden regelmatig bijgepraat over het project, zodat zij vragen gericht kunnen beantwoorden of doorzetten naar de juiste collega’s.
 4. Het ontbreken van water in de sloot in het weekend van 30-31 juli 2022, heeft geen relatie van de sterfte van dieren eerder dit jaar. In hoeverre er tijdens het weekend sterfte van dieren heeft plaatsgevonden is onduidelijk. De wijziging van het watersysteem vanuit het project Westelijke Langstraat, in combinatie met de extreme droogte, hebben ertoe geleid dat de watergang leeg is geraakt. We zijn als waterbeheerder verantwoordelijk voor het voeren van de vastgestelde peilen en dat is in dit geval niet gelukt dus daar hebben we gefaald.

Tot slot. Op 1 augustus is er door een medewerker nog contact geweest met de partner van briefschrijver. Aangegeven is dat er weer een opening is gemaakt om water in te laten en dat de terugslagklep is dichtgezet, zodat het water niet meer wegloopt. Men heeft ons bedankt voor de snelle actie/oplossing. Op 2 augustus is er opnieuw contact geweest met deze partner om na te vragen of de situatie nu op orde is. En dat was zo, er staat weer water in de sloot zo werd gemeld.