Water­ont­trekking uit de Turfvaart


Indiendatum: 8 jul. 2022

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur over wateronttrekking uit de Turfvaart.


Geacht bestuur,

Van inwoners van Effen-Rith in Breda krijgt onze fractie regelmatig signalen over de onttrekking van water uit de Turfvaart. Wij hebben inmiddels een zodanig verontrustend beeld hierover, en zien zo weinig voortgang, dat we ervoor kiezen schriftelijke vragen hierover te stellen.

 1. Kunt u ons inzicht geven in de meldingen die het waterschap krijgt over de Turfvaart? Graag daarbij ook inzoomen op Effen-Rith, onderscheid maken in het type melding en kijken naar het wel of niet actief zijn van een onttrekkingsverbod.
 2. Zitten er tussen de meldingen gevallen waarbij er duidelijk regels worden overtreden? Zo ja, hebt u er zicht op door wie de regels zijn overtreden? En hoe handhaaft u hierop?
 3. Communiceert u met nabijgelegen bedrijven voor wie dit mogelijk relevant is over het onderwerp wateronttrekking om problemen zoals het beschadigen van de bodem en van waterleven en het droogvallen van de Turfvaart te voorkomen? Ziet u hier verbetermogelijkheden? Graag uw toelichting.
 4. Op 15-06 was er (tegenover een aspergeveld) een bordje geplaatst over het onttrekkingsverbod bij de Turfvaart, twee dagen later was dit al verdwenen en werd er weer onttrokken. Hebt u duidelijk wat hier gebeurd is en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen?
 5. Op 08-07 staat de Turfvaart bijna droog; vissen vechten voor hun leven. Reden blijkt onderhoud aan een stuw te zijn. Is het nodig dat onderhoud aan een stuw zulke gevolgen heeft, of kan dit ook anders worden aangepakt om droogval en vissterfte te voorkomen (dus een -veel- minder groot deel van de sloot droogleggen)?
 6. Ten slotte: bent u het met ons eens dat terugkerende problemen rondom onttrekking uit de Turfvaart vragen om scherpere maatregelen en betere handhaving? Graag uw toelichting.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 jul. 2022
Antwoorddatum: 2 aug. 2022

 1. Voor het gebied van de Turfvaart hebben we 2 meldingen ontvangen via de Frontoffice en één via de telefoon over het onttrekken van oppervlaktewater in strijd met het onttrekkingsverbod. Deze meldingen gaan over dezelfde locatie.
 2. De meldingen die wij hebben ontvangen hadden betrekking op het in strijd met het onttrekkingsverbod onttrekken van oppervlaktewater. Hierop is door het WH-proces direct geacteerd en zijn hier diverse controles op uitgevoerd. Aanvullend heeft het waterschap bebording geplaatst om duidelijk te maken dat onttrekken van oppervlaktewater op dit moment niet is toegestaan. Op deze locatie was een loonwerker in overtreding en deze is hier op aangesproken.
 3. Het waterschap stemt de communicatie rondom droogte af op de doelgroepen. Een belangrijk instrument is de "perceelwijzer-app". Hier kan een (agrarisch)perceeleigenaar duidelijk zien wat er speelt op en nabij zijn/haar percelen. Onttrekkingsverboden worden op deze manier duidelijk aangekondigd en weergegeven. Aanvullend heeft het waterschap via de (agrarische) gebiedsadviseurs goede contacten met diverse belangenverenigingen in dit gebied. Via die route worden zij ook op de hoogte gebracht.
 4. Het waterschap gebruikt sinds enkele jaren bordjes om op specifieke punten aan te geven dat op die locatie sprake is van onttrekkingsverboden. Op deze wijze ziet het waterschap dat de boodschap beter overkomt en wordt het naleefgedrag verhoogd. Het geplaatste bordje is helaas verwijderd en niet meer teruggevonden.
 5. OP vrijdag B juli 2022 hebben er inderdaad onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan een stuw in de Turfvaart. De stuw was lek, waardoor de functie deels verloren ging. Om de lekkage te kunnen herstellen was het tijdelijk verlagen van het peil niet te vermijden. De stuw is gerepareerd en heeft zijn volledige functie weer. Zeker in het kader van de droogte was een snelle reparatie noodzaak.
 6. Het onttrekken van oppervlaktewater uit de Turfvaart is normaliter toegestaan onder de Algemene regel. Wanneer een onttrekkingsverbod van kracht is, is het onttrekken aan oppervlaktewater niet meer toegestaan. Het WH-proces voert controles uit om de naleving van de onttrekkingsverboden. De watervoerende beken rondom Zundert/Rijsbergen krijgen hierbij extra aandacht. Aanvullend worden meldingen direct opgepakt en uiterst serieus genomen en maakt het waterschap dankbaar gebruik van de betrokkenheid van de bewoners.

Interessant voor jou

Communicatie over blauwalg

Lees verder

Vissterfte en droogstaande sloot in Sprang-Capelle

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer