Vragen over glyfosaat


Indiendatum: mrt. 2020

Breda, 10 maart 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de naam Roundup .


Geacht bestuur,

 1. Bent u bekend met de uitspraak van de Centrale Grondkamer waarin het verbod op glyfosaat is toegestaan[1]?
 2. Hoeveel eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten en hoeveel reguliere pachtovereenkomsten zijn er bij het waterschap?
 3. Wanneer lopen de reguliere pachtovereenkomsten af?
 4. Op 5 juni 2019 hebben wij u vragen gesteld over het glyfosaatgebruik op de pachtgronden van het waterschap. En op 25 juni 2019 heeft u deze vragen beantwoord.
  In de beantwoording gaf u aan dat:
  Gezamenlijk met de Brabantse waterschappen wordt er op dit moment verkend hoe pachtgronden duurzaam beheerd kunnen worden. Eén van de onderwerpen daarbij is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen (waaronder glyfosaat). Naar verwachting wordt deze verkenning nog dit jaar afgerond en wordt hier vervolgens verder invulling aangegeven. Het algemeen bestuur wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.’
 5. Kunt u ons informeren over wat de stand van zaken is met betrekking tot bovengenoemde verkenning?
 6. Hoe verhoudt zich e.e.a. met de beantwoording van 25 juni 2019, waarin in het antwoord vermeld staat dat u gezamenlijk met de Brabantse Waterschappen verkent hoe pachtgronden duurzaam beheerd worden?
 7. Waarom trekken de waterschappen Aa en Maas en de Dommel hierin gezamenlijk op met de Provincie en bent u hierbij niet betrokken?
 8. Bent u bereid om een verbod op glyfosaat in te stellen op de pachtgronden voor zover het geliberaliseerde pachtovereenkomsten betreft? Zo nee, waarom niet?

In bijgevoegd persbericht van het ED[2] staat dat de waterschappen Aa en Maas en de Dommel samen met de Provincie, Brabant Water en tientallen gemeenten in beroep zijn gegaan tegen de uitspraak van de Zuidelijke Grondkamer.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren

[1]https://benthemgratama.nl/app/uploads/2020/03/Beschikking-Centrale-Grondkamer-GP-11.812_.pdf

[2]https://app.anp.nl/r/df3f33c7cf8cd050da2bf2fbbb0902007ba2b231771812d7314d89e62088acedfcc7a7bac270a060a8a35c3d307455265aa94985144440849f5da91ea96bb517a920725bcc4d472cfd05733562029a4845201896df618d89acb0783a81773fdc

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 2 apr. 2020

Bij boven aangehaalde brief stelt u vragen inzake glyfosaat op grond van artikel 60 reglement van orde.

Uw vragen zijn besproken in onze vergadering van 31 maart 2020. Wij hebben besloten u als volgt te antwoorden.

Bent u bekend met de uitspraak van de Centrale Grondkamer waarin het verbod op glyfosaat is toegestaan1

Ja, wij zijn bekend met deze uitspraak.

Hoeveel eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten en hoeveel reguliere pachtovereenkomsten zijn er bij het waterschap?

Het waterschap heeft momenteel 122 pachtovereenkomsten; 59 geliberaliseerde en 63 reguliere pachtovereenkomsten.

Wanneer lopen de reguliere pachtovereenkomsten af?

Reguliere pachtovereenkomsten worden aangegaan voor 6 of 12 jaar en automatisch verlengd. Deze kunnen alleen onder stringente voorwaarden opgezegd of gewijzigd worden.

Op 5 juni 2019 hebben wij u vragen gesteld over het glyfosaatgebruik op de pachtgronden van het waterschap. En op 25 juni 2019 heeft u deze vragen beantwoord. In de beantwoording gaf u aan dat: ‘Gezamenlijk met de Brabantse waterschappen wordt er op dit moment verkend hoe pachtgronden duurzaam beheerd kunnen worden. Eén van de onderwerpen daarbij is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen (waaronder glyfosaat). Naar verwachting wordt deze verkenning nog dit jaar afgerond en wordt hier vervolgens verder invulling aangegeven. Het algemeen bestuur wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.’
Kunt u ons informeren over wat de stand van zaken is met betrekking tot bovengenoemde verkenning?

Eind 2019 is de boven aangehaalde verkenning afgerond. Tijdens de verkenning is onderling informatie uitgewisseld en is een aantal bijeenkomsten gehouden. De waterschappen zijn op de hoogte van ieders voortgang op dit terrein. Geconcludeerd is dat Aa en Maas en de Dommel reeds beleid hebben vastgesteld op dit terrein en dat Brabantse Delta dat niet heeft. In bijgevoegd persbericht van het ED2 staat dat de waterschappen Aa en Maas en de Dommel samen met de Provincie, Brabant Water en tientallen gemeenten in beroep zijn gegaan tegen de uitspraak van de Zuidelijke Grondkamer.

Hoe verhoudt zich e.e.a. met de beantwoording van 25 juni 2019, waarin in het antwoord vermeld staat dat u gezamenlijk met de Brabantse Waterschappen verkent hoe pachtgronden duurzaam beheerd worden?

Zie de beantwoording hierboven.

Waarom trekken de waterschappen Aa en Maas en de Dommel hierin gezamenlijk op met de Provincie en bent u hierbij niet betrokken?

De andere waterschappen hebben al een verbod voor gebruik van glyfosaat opgenomen in hun geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor los land. Het waterschap Brabantse Delta heeft dit niet opgenomen in de pachtovereenkomsten. Daarom is er voor Brabantse Delta geen grond om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Zuidelijke Grondkamer.

Bent u bereid om een verbod op glyfosaat in te stellen op de pachtgronden voor zover het geliberaliseerde
pachtovereenkomsten betreft? Zo nee, waarom niet?

Voor wat betreft de geliberaliseerde pachtgronden zijn wij bereid om het huidig beleid te heroverwegen. Dit wordt meegenomen in het programma Klimaat en Duurzaamheid. Op deze manier wordt een integrale afweging geborgd.

Uw vragen en onze antwoorden daarop worden conform de spelregels algemeen bestuur geagendeerd
voor de vergadering van het algemeen bestuur van 22 april 2020.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Direct Duidelijk overheidscampagne

Lees verder

Vragen over bevers naar aanleiding van verschillende berichtgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer