Beleid recre­atief mede­ge­bruik


28 oktober 2020

Eerste termijn:

Juist in deze tijden van corona wordt duidelijk hoe belangrijk de natuur is. De afgelopen maanden is de natuur exponentieel bezocht door vele recreanten. Het is een van de weinige vormen van activiteiten die nog toegestaan zijn en het recreëren in de natuur heeft veelal een positief effect op het welbevinden van de mens. Wij zijn niet tegen recreatie in de natuur, maar dan zou er wel veel meer natuur moeten zijn. Op dit moment is de natuur vaak overbelast door alle recreatie en het is de vraag of hier wel een taak voor het waterschap is weggelegd om dit allemaal te faciliteren. In de beleidsnota staat te lezen dat het uitgangspunt voor het beleid is om mee te werken aan recreatief medegebruik voor zover dit past binnen de bestuurlijke ambities en beleidsdoelstellingen en het de kerntaken niet hindert. Bovendien staat er dat belangen zoals landschap en ecologie, prevaleren boven recreatief medegebruik. Kortom, recreatief medegebruik behoort niet tot de kerntaken van het waterschap en het beleid is een uitzondering op de geldende regelgeving. Waarom kiest u dan bij de algemene toetsingsvoorwaarden voor ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’? Prevaleert het belang van de recreant boven de kerntaken van het waterschap? Het mag de kerntaken niet hinderen. Ik vraag mij af of u dat in alle gevallen kunt waarborgen. Recreatie bevordert het op orde hebben van de kerntaken in elk geval niet en zou daar niet de focus op moeten liggen? Zou u niet alleen die zaken moeten omarmen die de kerntaken bevorderen, zoals het robuuster maken en het aanleggen van meer natuur om bijvoorbeeld de droogte tegen te gaan en de klimaatdoelstellingen te behalen? Als dat allemaal op orde is, zou u kunnen nadenken over recreatie. Business before pleasure.

Tenslotte wil ik nog benadrukken dat wij überhaupt zeer ontevreden zijn met deze nota. Zo lezen wij dat volgens het waterschap onder recreëren ook verstaan wordt het faciliteren van hengelsport en het verlenen van het jachtrecht. Leed toebrengen aan levende wezens ter ontspanning en vermaak is voor ons geen recreatie. Wij zien daar de lol niet van in. Wij stemmen niet in met het beleid en onthouden onze goedkeuring hieraan. Een vooruitstrevend waterschap met een portefeuillehouder dierenwelzijn zorgt ervoor dat het welzijn van al haar bewoners gewaarborgd is en niet slechts van een soort.

Tweede termijn:

Ik hoor de portefeuillehouder en ook anderen zeggen middenin de maatschappij. Dat begrijp ik maar het is geen kerntaak en ik heb geen uitleg gekregen waarom er niet gekozen wordt voor een ‘nee, tenzij’. Ik hoor de portefeuillehouder spreken over een recht, dat klopt, maar je hebt altijd nog een keuze en ik vind het wel bedroevend dat het waterschap deze keuze maakt.

Interessant voor jou

Waterpeil verhogen in plaats van vispassages sluiten

Lees verder

Bijdrage over belastingstelsel: PvdD wil meer aandacht voor 'de vervuiler betaalt'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer