Jaar­stukken laten zien dat er nog veel te verbe­teren valt in Brabantse Delta


19 mei 2021

Voorzitter,

Vorig jaar hield ik mijn bijdrage kort en complimenteerde ik de ambtelijke organisatie en het accountants kantoor Baker en Tilly voor de heerlijke en heldere stukken. De complimenten zijn er ook dit jaar voor hen. Daar houdt de vergelijking dan ook wel mee op.

Ook al is het overgrote deel van de in de exploitatie opgenomen producten en diensten conform de Begroting 2020 uitgevoerd en sluiten we minder nadelig af dan gedacht toch een aantal aandachtspunten.

1, 27 km beekherstel, op 8.115 km sloten, beken en rivieren; wat een ambitie, kom op Dagelijks Bestuur daar mag niet een onsje bij, maar een hele kilo.

Bij het realiseren van het beekherstel en de ecologische verbindingszone op landgoed Leyvennen in Goirle, is er een langere doorlooptijd en als gevolg daarvan ook meer interne apparaatskosten lezen we. Vorig jaar heeft u besloten tot het uitstellen van 15 natuurprojecten om kosten te besparen. Wij gaven toen al aan dit geen goed idee te vinden ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water doelen en de biodiversiteit, maar ook gaven wij aan dat uitstel tot meer kosten leidt. U wuifde dit toen weg, maar u moet niet vreemd opkijken als de kosten voor deze uitgestelde 15 projecten ook hoger uitvallen door hogere apparaatskosten te zijner tijd.

Kosten maken die niet gemaakt hoeven te worden, dat is zonde.

Over onnodige kosten gesproken, ook dit jaar wordt er weer een dikke 8 ton besteed aan de onzinnige muskusrattenbestrijding, die met veel dierenleed gepaard gaat. Wij vinden het onbegrijpelijk dat u nog steeds verdrinkingvallen aanschaft in de pijnlijke en onethische strijd tegen de muskusrat. Terwijl zelfs de Unie van Waterschappen heeft opgeroepen deze niet meer te gebruiken. U bent af.

Er worden ook kosten gemaakt voor mooie en nuttige projecten zoals de in de jaarstukken genoemde Ecologische Verbindingszones met speciale aandacht voor de boomkikker.

Nog meer zonde is het als het uiteindelijke doel dan niet bereikt wordt, door het mogelijk aanleggen van een bedrijventerrein bij Bavel. En het kind, of in dit geval de boomkikker, met het badwater wordt weggegooid. Een bedrijventerrein waar overigens ook de Bavelse bevolking niet op zit te wachten.

Voor wat betreft de jaarstukken van de verbonden partijen, daar viel de fractie van de Partij voor de Dieren ook wel het een en ander op.

Zo bestaat het 9 koppig bestuur van Aquon geheel uit mannen en ook de algemeen directeur is een man.

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschapshuis, wederom 6 mannen.

De Raad van Commissarissen, Directie en Management van de Slibverwerking Noord Brabant, hetzelfde laken en pak, 9 mannen.

We hebben het in het Algemeen Bestuur wel eens over achterlopers en koplopers, dat hier sprake is van achterlopers moge duidelijk zijn. De minister van Binnenlandse zaken heeft in 2019 al aangegeven dat er actief gestuurd moet worden op de werving en selectie van vrouwelijke kandidaten in openbaar bestuur en dat er naar gestreefd dient te worden dat tussen de 40 en 60% van de functies in politiek en bestuur door vrouwen bekleed worden. Wellicht kan er naast het indienen van wat ons betreft overbodige zienswijzen over de kosten van deze verbonden partijen ook eens een signaal afgegeven worden over een betere man/vrouw verhouding richting deze verbonden partijen. Nou ja betere verdeling, er is zelfs nog niet eens sprake van een verdeling.

Evenwel, de fractie van de Partij voor de Dieren stemt in met de jaarstukken.

EN voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattenbestrijding.

Interessant voor jou

Er heerst woningnood... onder de dieren

Lees verder

Laat een andere houding tegenover de vissen zien in evaluatie droogte!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer