Neem plant­aardige producten op in assor­timent bedrijfs­res­taurant


27 januari 2021

Eerste termijn:

Het is positief dat er stappen zijn gemaakt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie onderschrijven wij en gelukkig onderschrijft het dagelijks bestuur deze ook. Ik wil even stilstaan bij de opmerking die gemaakt wordt in het rapport en ik citeer: “Op cultuur kun je niet sturen, dat moet ontstaan. Je kunt het wel stimuleren.” Op het gebied van stimuleren zijn er nog meer dan genoeg stappen te maken. Dat geldt voor onderwerpen als fair trade en social return en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de breedste zin van het woord. En niet te vergeten, duurzame inkoop en aanbesteding. Daarbij doelen wij met name op het bedrijfsrestaurant en de cateraar. In 2019 heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het waterschap sinds 1 september 2019 25% van de producten aanbiedt die biologisch of vegetarisch zijn, maar geen veganistische producten. Wij willen dit meer stimuleren, juist gezien de voorbeeldfunctie van het waterschap in de plantaardige eiwittransitie die ook geadviseerd wordt door de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. Hoopvol vond ik het dan ook dat tijdens dezelfde algemeen bestuursvergadering van 10 juli 2019 de portefeuillehouder mij in tweede termijn ten dele gelijk gaf waarom we niet meer dan 25% van dergelijke producten aanbieden, want elk aanbod creëert immers zijn eigen vraag. En gaf hij daarbij aan en ik citeer: “Dat er nooit nieuwe dingen aangeboden kunnen worden is daarmee niet gezegd.” Wij onderschrijven daarbij de opmerking uit de rapportage dat we als algemeen bestuur nog te weinig invulling kunnen geven aan onze kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van dit onderwerp. Weliswaar heeft het dagelijks bestuur aangegeven dat het onderwerp Inkoop en Aanbesteding een terugkerend onderwerp is in diverse documenten die jaarlijks aan het algemeen bestuur worden aangeboden, waaronder de kadernota, begroting en jaarrekening, maar graag zouden wij voor dit onderwerp expliciet aandacht willen hebben en met name over duurzame inkoop en het aanbestedingsbeleid en niet dat een onderwerp als dit ondergesneeuwd raakt in omvangrijke stukken zoals kadernota of begroting. Kan de portefeuillehouder ons informeren hoe het op dit moment staat met de herziening van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en hoe wij voorafgaand aan de besluitvorming, daarover input kunnen leveren? Kan er in een commissie bijvoorbeeld expliciet aandacht komen voor het onderwerp duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid?

Tweede termijn:

Dank voorzitter, dat u er schriftelijk op terugkomt. Nogmaals een oproep, want het gaat ons niet alleen om de veganistische maaltijden, ik heb ook een aantal andere punten aangeroerd. Wij zouden het prettig vinden om met het gehele algemeen bestuur te praten over duurzaam inkopen en dat er meer aandacht voor komt, want dat missen wij nu nog een beetje in het hele proces, ook al zitten wij op de goede weg, want dat zien wij ook wel.

Interessant voor jou

Schuw onteigening niet om NNB-doelstellingen te halen

Lees verder

Rampzalig verloop verkiezingen rekenkamercommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer