Hengelen ten tijde van Corona


Indiendatum: mei 2020

Breda, 6 mei 2020

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de constatering dat mensen meer gaan vissen ‘uit verveling’ ten tijde van Corona[1].

Geacht bestuur,

Sinds het begin van de Coronacrisis zijn Nederlanders veel meer gaan hengelen dan daarvoor.

  1. Weet u of deze toename van het aantal hengelaars er ook is in ons waterschap? Gelieve cijfers hierover met ons te delen.
  2. Bent u met ons van mening dat het risico’s met zich meebrengt wanneer een significante groep mensen, die wellicht door onervarenheid nog niet bekend is met alle aspecten van hengelen, in de wateren binnen ons waterschap gaat hengelen? Kunt u de risico’s die u ziet benoemen? Indien niet, waarom niet?
  3. Bent u van mening dat het gunstig of ongunstig is voor het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water als er significant meer gehengeld wordt? Gelieve dit toe te lichten.
  4. Bent u van mening dat het gunstig of ongunstig is voor het welzijn van vissen en de overlevingskansen van beschermde vissoorten als er significant meer gehengeld wordt? Gelieve dit toe te lichten.
  5. Bent u van mening dat het gunstig of ongunstig is voor de doelstellingen omtrent loodgebruik bij hengelen als er significant meer gehengeld wordt? Gelieve dit toe te lichten.
  6. Bent u van mening dat het gunstig of ongunstig is voor de ontwikkeling van blauwalg en botulisme als er significant meer gehengeld wordt? Gelieve dit toe te lichten.
  7. Op basis van uw antwoorden op vraag 2-6, bent u bereid uw verantwoordelijkheid te nemen om mensen actief te informeren over de nadelige effecten die hengelen (met name op grotere schaal) heeft?
  8. Zijn er reeds maatregelen getroffen om de regels en richtlijnen omtrent hengelen te verduidelijken en/of aanscherpen, om zo in te spelen op de grotere aantallen hengelaars binnen ons waterschap? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om maatregelen te treffen om de regelgeving omtrent hengelen te verscherpen, ten behoeve van de waterkwaliteit, dierenwelzijn, weren van lood uit het water en tegengaan van blauwalgontwikkeling? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?
  10. In Vlaanderen en Frankrijk werd er tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis een hengelverbod ingesteld[2]. Momenteel zitten we (ook in Nederland) niet meer op zo’n hoogtepunt. Indien er tegen alle hoop in een nieuw hoogtepunt in de coronacrisis ontstaat, bent u dan bereid plaatselijke visverboden in te stellen om zo in te spelen op de risico’s en nadelen die hengelen met zich meebrengt[3]?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman
Partij voor de Dieren

[1] Zie o.a. https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5096281/vissen-uit-verveling-sportvissen-hengel-corona

[2] Wij zijn ons ervan bewust dat we nu een opiniestuk als bron gebruiken, maar liever verwijzen wij niet naar een website van een hengelsportvereniging. https://joop.bnnvara.nl/opinies/hengelen-tijdens-de-coronacrisis-doe-het-niet

[3] Wij doelen hiermee ook op de verspreiding van Corona. Omdat het waterschap daar niet deskundig in is hebben wij hier echter geen specifieke vraag over gesteld.